گواهینامه ایزو 45001- بهداشت حرفه ای و ایمنی

0

در میان استانداردهای ISO، گواهینامه ی ایزو 45001 در زمینه ی بهداشت حرفه ای و ایمنی مطرح است.
هر روز بیش از 7.600 نفر از حوادث یا بیماری های مربوط به کار می میرند که این تعداد بیش از 2.78 میلیون نفر در سال است.
بار آسیب های شغلی و بیماری های ناشی از کار اهمیت بسیاری دارد. این چیزی ست که علاوه بر کارمندان و کارگران برای کارفرمایان نیز فوق العاده موثر و مهم بوده و در اقتصاد عمومی جامعه تاثیر به سزایی دارد. تلفات یا از کار افتادگی که منجر به بازنشستگی پیش از موعد فرد یا مستمری بگیری نزدیکان وی قبل از زمان پیش بینی شده گردد و همین طور فقدان حضور آن نیروی کار، ضربه ی قابل ملاحظه ای به پیکره ی اقتصاد جامعه وارد می کند.

ایزو 45001

ایزو 45001

برای مقابله با این مشکل، ایزو، استاندارد ایزو 45001  ISO 45001 ، تحت عنوان سیستم های مدیریت امینی و بهداشت حرفه ای را پیش آورده است. الزاماتی که به سازمان ها کمک می کند تا این بار با ایجاد چهارچوبی برای بهبود ایمنی کارکنان، کاهش خطرات در محیط کاری و ایجاد شرایط بهتر و ایمن تر محیط کار را غربال کرده و ریسک بروز صدمات جانی را کاهش دهند.
این استاندارد در حال حاضر توسط کمیته کارشناسان بهداشت و ایمنی حرفه ای توسعه می یابد و از سایر سیستم های مدیریت عمومی مانند ISO 14001، و نیز ISO 9001 پیروی می کند.

ایزو 45001

ایزو 45001

همین طور ایزو 45001 دیگر استانداردهای بین المللی در این زمینه از جمله OHSAS 18001 و نیز دستور العمل های سازمانی ILO-OSH را نیز با همراه می سازد.
به عنوان یک کارفرما برای ایمن سازی محیط کاری خود و پیشگیری از بروز هر گونه صدمات و خسارات جانی به کارمندان، و البته با تاثیر مستقیم بر ایمن سازی کسب و کار خود و کاهش ریسک هدر رفتن بودجه، با مراجعه به مشاور حرفه ای ایزو نسبت به برداشتن نخستین قدم برای دریافت گواهینامه ی ایزو 45001 اقدام نمایید.

اشتراک:

نظرات بسته اند