گواهینامه ایزو 31000، مدیریت ریسک

0

پیاده سازی ایزو در زمینه ی سیستم مدیریت ریسک، تحت عنوان گواهینامه ی ایزو 31000 ISO 31000 عنوان می شود.

ریسک هایی که بر سازمان ها تاثیر می گذارد، می توانند عواقبی را از لحاظ عملکرد اقتصادی و اعتبار حرفه ای، نتایج محیط زیستی، ایمنی و اجتماعی داشته باشند. بنابر این مدیریت ریسک به طور موثری به سازمان ها کمک می کند تا در محیط داخلی خود با وجود عدم اطمینان با ثبات قدم بردارند.

ایزو 31000 محصول سال 2018 میلادی، مدیریت ریسک- دستور العمل ها، اصول، چهارچوب ها و فرآیند مدیریت ریسک را فراهم می کند. این می تواند توسط هر سازمان بدون توجه به اندازه و فعالیت مورد استفاده قرار گیرد.ایزو

دریافت گواهینامه ایزو 31000 می تواند به سازمان ها کمک کند تا امکان دستیابی به اهداف را افزایش دهد. شناسایی فرصت ها و تهدیدها را بهبود بخشد و به طور موثر تخصیص و استفاده از منابع برای رفع و مدیریت ریسک را فراهم می سازد.

برای دریافت گواهینامه ی ایزو می باید با راهنمایی گرفتن و همراهی مشاور ایزو حرفه ای، ممیزی داخلی را پیش از ممیزی خارجی به کار گیرید.

سازمان هایی که به گواهینامه ی ایزو 31000 مجهز می شوند، می توانند اقدامات مدیریت ریسک خود را با یک معیار بین المللی تطابق بخشیده و کمترین صدمات را در سال های مالی و اجرایی خود تجربه سازند.

استانداردهای مرتبط با ایزو 31000

دیگر استانداردهایی از گروه گواهینامه های ایزو که با استاندارد ایزو 31000 مرتبط هستند، به شرح زیر می باشند.

ایزو 73 محصول سال 2009 میلادی ISO 73: 2009

این استاندارد نیز در زمینه ی مدیریت ریسک بوده و در حقیقت واژگان مکمل ایزو 31000 را با ارائه مجموعه ای از اصطلاحات و تعاریف مربوط به مدیریت ریسک را شامل می شود.

ایزو IEC 31010: 2009- مدیریت ریسک. این گواهینامه ی ایزو تکنیک های ارزیابی ریسک در این گواهینامه به صورت منسجم و کامل آورده شده اند. ارزیابی ریسک به تصمیم گیران کمک می کند تا خطراتی را که ممکن است بر دستیابی به اهداف و همچنین کفایت کنترل ها که در حال حاضر وجود دارد را بهتر درک کنند و در نتیجه برنامه ریزی بهتری برای آن ها داشته باشند.

اشتراک:

نظرات بسته اند