گفتار درمانی چیست؟

0

به آسیب شناسی گفتار، گفتار درمانی میگویند. گفتار درمانی جز علوم توانبخشی است که میتواند اختلالات زبان و گفتار را تشخیص دهد و روش هایی ا پیشنهاد کند تا به درمان منجر شود.

متخصصان میگویند زبان از دو بخش درکی و بیانی تشکیل شده است و گفتار 4 بخش تولید، روانی، صوت و تشدید را داراست. مراکز گفتار درمانی به کمک کودکانی می ایند که در فراگیری زبان مادری دچار مشکل هستند، همچنین بزرگسالانی که توانایی گفتاری خود را از دست داده اند میتوانند از خدمات اینگونه مراکز استفاده کنند.

اشتراک:

نظرات بسته اند