جواب مراحل 141 تا 150 بازی آمیرزا

0

کلید بازی آمیرزا در مراحل 141 تا 150 را می توانید با دنبال کردن مطلب زیر به دست بیاورید. پاسخ مراحل قبلی نیز در مطالب پیشین آورده شده اند.

 

مرحله ی 141ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 141: ن / ر / م / الف / ض
کلماتی که در مرحله ی 141 باید ساخته شوند: نرم / مرض / ضامن / رمان / رمضان

 

مرحله ی 142ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 142: ت / م / س / الف / ح
کلماتی که در مرحله ی 142 باید ساخته شوند: مات / ستم / تماس / ماست / مساحت / تمساح

 

مرحله ی 143ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 143: ب / ی / م / الف / ر
کلماتی که در مرحله ی 143 باید ساخته شوند: بام / امیر / مربی / مربا / بیمار

 

کلید بازی آمیرزا

کلید بازی آمیرزا

 

مرحله ی 144ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 144: د / م / ن / و / ش
کلماتی که در مرحله ی 144 باید ساخته شوند: موش / نوش / دوش / شنود / دشمن / دمنوش

 

مرحله ی 145ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 145: ق / ن / د / الف / ی
کلماتی که در مرحله ی 145 باید ساخته شوند: دین / قند / نقد / دنیا / قنادی

 

مرحله ی 146ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 146: ک / الف / ر / و / ن
کلماتی که در مرحله ی 146 باید ساخته شوند: کور / نوک / نوکر / کنار / کارون

 

مرحله ی 147ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 147: گ / ل / د / الف / ن
کلماتی که در مرحله ی 147 باید ساخته شوند: گدا / لنگ / لگن / لگد / انگل / گلدان

 

مرحله ی 148ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 148: ت / ر / ک / ی / ه
کلماتی که در مرحله ی 148 باید ساخته شوند: ترک / ریه / کره / تیره / کتری / تکیه / ترکیه

 

مرحله ی 149ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 149: ز / ی/ ت / ن / و
کلماتی که در مرحله ی 149 باید ساخته شوند: وزن / زین / تیز / زینت/ ونیز / زیتون

 

مرحله ی 150ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 150: د / ر / م / الف / ن
کلماتی که در مرحله ی 150 باید ساخته شوند: مار / مرد / رمان / نادر / نادم / مادر / دامن / درمان

اشتراک:

نظرات بسته اند