پاسخ های مرحله ی 11 تا 20 بازی آمیرزا

0

در مطلب قبلی جواب بازی آمیرزا مرحله ی 1 تا 10 را دنبال کردیم. اینجا به جواب های مرحله ی 11 تا 20 می پردازیم.

 

حروف و کلمات

 

مرحله ی 11 آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 11: د / ک / ل/ ی
کلماتی که باید در مرحله ی 11 باید ساخته شوند: دکل / کلید

مرحله ی 12 آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 12: د / ی / س / ف
کلماتی که در مرحله ی 12 باید ساخته شوند: دیس / سفید

 

مرحله ی 13 آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 13: ح / ف / الف / ظ
کلماتی که در مرحله ی 13 باید ساخته شوند: حفظ / حفاظ / حافظ

 

مرحله ی 14 آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 14: پ / ر / ی / ن
کلماتی که در مرحله ی 14 باید ساخته شوند: پری/ پیر / پنیر

 

مرحله ی 15 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 15: ش / ن / الف
کلماتی که در مرحله ی 15 باید ساخته شوند: شنا / آشنا

 

مرحله ی 16 آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 16: م / ی / ل / و
کلماتی که باید در مرحله ی 16 ساخته شوند: میل / لیمو

 

مرحله ی 17 آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 17: ی/ الف / س/ ه
کلماتی که در مرحله ی 17 باید ساخته شوند: یاس/ سایه / سیاه

مرحله ی 18 آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 18: ب / الف / ز / ی
کلماتی که در مرحله ی 18ام باید ساخته شوند: باز /  بازی / زیبا

 

مرحله ی 19 آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 19: الف / د / م
کلماتی که در مرحله ی 19 باید ساخته شوند: آدم / دما / دام / مداد

 

مرحله ی 20ام آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 20: ب / ن / الف / ت
کلماتی که در مرحله ی 20 باید ساخته شوند: بنا / تاب / نبات

اشتراک:

نظرات بسته اند