پاسخ های بازی آمیرزا از مرحله ی 301 تا مرحله ی 310

0

در مطلب قبلی پاسخ های بازی آمیرزا از مرحله ی 291 تا 300 را مشاهده کردیم، اینک در این مطلب به جواب های آمیرزا در 10 مرحله ی بعدی یعنی از مرحله ی 301 تا 310 می پردازیم.

مرحله ی 301ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 301: ک، م، ر، ب، ن، د
کلماتی که در مرحله ی 301 باید ساخته شوند: کرم، کمد، نمک، کند، کبد، کمر، مرکب، مدرک، منبر، کربن، بندر، نبرد، کمربند

مرحله ی 302ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 302: گ، الف، س، و، ن، ر
کلماتی که در مرحله ی 302 باید ساخته شوند: سنگ، سنگر، سرنگ، نگار، سوار، واگن، راسو، گران، نرگس، انگور، گارسون

مرحله ی 303ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 303: الف، ر، ت، ع، ف
کلماتی که در مرحله ی 303 باید ساخته شوند: رفع، عفت، فرات، عارف، تعارف، ارتفاع، اعتراف

مرحله ی 304ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 304: ه، ن، د، الف، ب، ل
کلماتی که در مرحله ی 304 باید ساخته شوند: دانه، نهاد، دهان، بنده، انبه، ابله، بلند، هلند، هندل، لانه، نهال، هندبال

مرحله ی 305ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 305: ب، ی، د، م، ش، ک
کلماتی که در مرحله ی 305 باید ساخته شوند: دبی، کمد، کیش، شیب، مشک، شکم، میبد، مشکی، بیدمشک

مرحله ی 306ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 306: پ، ش، ر، ف، ی، ت
کلماتی که در مرحله ی 306 باید ساخته شوند: فرش، پیش، شرف، ترشی، تفرش، شریف، پشتی، تشریف، پیشرفت

مرحله ی 307ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 307: ب، غ، ز، الف، ل، ه
کلماتی که در مرحله ی 307 باید ساخته شوند: زاغ، غزل، باغ، غاز، بغل، زابل، ابله، بالغ، غزال، زغال، زباله، بزغاله

مرحله ی 308ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 308: الف، س، ک، ت، ن
کلماتی که در مرحله ی 308 باید ساخته شوند: کتان، ساکت، ساکن، تانک، استان، استکان

مرحله ی 309ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 309: گ، س، الف، ه، و، ل
کلماتی که در مرحله ی 309 باید ساخته شوند: گسل، لوس، گلو، سوال، سوله، الگو، ساوه، گوساله

مرحله ی 310ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 310: ج، الف، ی، ب، و، ر
کلماتی که در مرحله ی 310 باید ساخته شوند: جیب، جوی، باج، برج، جاری، رویا، یاور، جواب، جارو، جوراب، جویبار

اشتراک:

نظرات بسته اند