پاسخ های بازی آمیرزا مراحل 291 تا 300

1

هنوز درگیر هیجانات بازی آمیرزا هستید؟ برای دریافت پاسخ های آمیرزا از مرحله ی 291 تا 300 مطلب زیر را دنبال کنید.

مرحله ی 291ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 291: م، ش، الف، ر، ه، و
کلماتی که در مرحله ی 291 باید ساخته شوند: موش، شوره، شورا، رشوه، ماشه، شوهر، شماره، مشهور، هاشور، هموار، مشاوره

مرحله ی 292ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 292: د، الف، ت، س، ن
کلماتی که در مرحله ی 292 باید ساخته شوند: تند، داس، دست، سند، دانا، استان، استاد، داستان

مرحله ی 293ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 293: ف، ل، س، ی، ن، ط
کلماتی که در مرحله ی 293 باید ساخته شوند: لیف، لطف، نفس، فیل، طفل، سطل، فسیل، لطیف، فلسطین

مرحله ی 294ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 294: ل، الف، ت، ی، ک، س
کلماتی که در مرحله ی 294 باید ساخته شوند: اسکی، لیست، کاست، کلاس، ساکت، اسکلت، کلیسا، اسکیت، تاکسی، لاستیک

مرحله ی 295ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 295: س، ر، گ، ی، ج، ه
کلماتی که در مرحله ی 295 باید ساخته شوند: ریگ، جگر، گیج، گره، گیس، گریه، جیره، گیره، سرگیجه

مرحله ی 296ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 296: پ، الف، ز، چ، ی، ه
کلماتی که در مرحله ی 296 باید ساخته شوند: زیپ، پیچ، چاه، هیچ، چاپ، چای، پیاز، پیازچه

مرحله ی 297ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 297: ت، ل، ک، س، و، پ
کلماتی که در مرحله ی 297 باید ساخته شوند: توپ، پول، پلو، پتو، پلک، سوپ، پوک، پتک، لوس، توکل، پوست، سکوت، کپسول، تلسکوپ

مرحله ی 298ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 298: م، الف، س، ر، ف، ت
کلماتی که در مرحله ی 298 باید ساخته شوند: سفر، تماس، ماست، فارس، رستم، افسر، سفارت، مسافر، مسافت، اتمسفر، مسافرت

مرحله ی 299ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 299: الف، س ، ک، م، ی، و
کلماتی که در مرحله ی 299 باید ساخته شوند: موسی، مسکو، سویا، ماسک، اسکی، واکس، مساوی، مسواک، اسکیمو

مرحله ی 300ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 300: د، و، ی، ز، ش، ه
کلماتی که در مرحله ی 300 باید ساخته شوند: زود، یزد، دوز، دوش، شیوه، شهید، دوشیزه

اشتراک:

۱ دیدگاه