پاسخ های بازی آمیرزا از مرحله ی 281 تا 290

0

اگر به دنبال پاسخ های بازی آمیرزا برای مراحل 281 تا 290 هستید، می توانید در زیر پاسخ های این مراحل را واژه به واژه مشاهده نمایید.

مرحله ی 281 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 281: س، و، الف، م، ر
کلماتی که در مرحله ی 281 باید ساخته شوند: ساس، راسو، سوار، سمور، سمسار، سماور، سوسمار

مرحله ی 282 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 282: س، ن، ف، ر، ش، گ
کلماتی که در مرحله ی 282 باید ساخته شوند: شرف، فرش، فنر، سنگ، نفس، سنگر، فشنگ، نرگس، سرنگ، سنگفرش

مرحله ی 283 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 283: ب، الف، ق، ل، ت
کلماتی که در مرحله ی 283 باید ساخته شوند: قاب، قتل، بالا، قلاب، قالب، اتاق، تقلب، قاتل، تالاب، باتلاق

مرحله ی 284 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 284: د، الف، ر، و، ب، ک
کلماتی که در مرحله ی 284 باید ساخته شوند: کبد، باک، کود، دکور، کارد، ابرود، باکو، کوبا، رکاب، اردک، بودا، کادو، کبود، دارکوب

مرحله ی 285 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 285: ق، ط، ب، الف، م، ن
کلماتی که در مرحله ی 285 باید ساخته شوند: قطب، قاب، منطق، نقاب، طناب، باطن، قطبنما

مرحله ی 286 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 286: گ، و، ی، ن، د، ه
کلماتی که در مرحله ی 286 باید ساخته شوند: گود، گوی، دیگ، گیوه، نوید، گونه، گونی، گوینده

مرحله ی 287 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 287: م، ح، الف، ک، ه
کلماتی که در مرحله ی 287 باید ساخته شوند: مهم، حکم، مکه، محکم، حاکم، حمام، محاکمه

مرحله ی 288 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 288: م، ق، الف، ب، ه، ل
کلماتی که در مرحله ی 288 باید ساخته شوند: قلم، قله، قاب، مبل، قلمه، ابله، قالب، قلاب، لقمه، قبله، ملاقه، مقاله، قابلمه، مقابله

مرحله ی 289 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 289: ب، الف، ت، ر، ی، ک
کلماتی که در مرحله ی 289 باید ساخته شوند: برکت، رکاب، کتاب، کبیر، ربات، کتری، بیات، باتری، تاریک، باریک، کبریت، تبریک، کتیرا، باکتری

مرحله ی 290 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 290: الف، ب، م، و، ی، ه
کلماتی که در مرحله ی 290 باید ساخته شوند: ماهی، بیوه، بومی، بیمه، میوه، بامیه، ابمیوه

اشتراک:

نظرات بسته اند