پاسخ های آمیرزا مرحله ی 1 تا 10

1

اگر به دنبال جواب کامل بازی آمیرزا هستید، مرحله به مرحله با سی اس وب همراه بوده و پاسخ تمامی مراحل را دریافت نمایید.

مرحله ی 1 آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 1: س / گ / ن
کلماتی که باید در مرحله ی 1 ساخته شوند: سگ / سنگ

مرحله ی 2 آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 2: ز / ن / گ
کلماتی که در مرحله ی 2 باید ساخته شوند: زن / گز / زنگ

 

جواب بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا

 

مرحله ی 3 آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 3: الف / ش / ت
کلماتی که در مرحله ی 3 باید ساخته شوند: آش / آتش

مرحله ی 4 آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 4: ک / الف / خ
کلماتی که در مرحله ی 4 باید ساخته شوند: کاخ / خاک

 

مرحله ی 5 آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 5: ه / و / الف
کلماتی که در مرحله ی 5 باید ساخته شوند: هوا / آهو

مرحله ی 6 آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 6: پ / ت / و
کلماتی که در مرحله ی 6 باید ساخته شوند: پتو / توپ

مرحله ی 7 آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 7: ر / ی / ش
کلماتی که در مرحله ی 7 باید ساخته شوند: ری / شر / ریش / شیر

مرحله ی 8 آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 8: ف / ک / ش
کلماتی که در مرحله ی 8 باید ساخته شوند: فک / شک / کش / کف / کفش / کشف

 

مرحله ی 9 آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 9: ر / خ / س
کلماتی که در مرحله ی 9 باید ساخته شوند: رخ / سر / رس / خر / سرخ / خرس

 

مرحله ی 10 آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 10: ب / د / الف
کلماتی که در مرحله ی 10 باید ساخته شوند: بد / آب / باد /  ادب / ابد

اشتراک:

۱ دیدگاه