پاسخ مراحل 251 تا 260 بازی آمیرزا

0

برای دریافت پاسخ های بازی آمیرزا می توانید از مطالبی که تاکنون در وب سایت CSWEB به اشتراک گذاشته شده اند، استفاده کنید.

پاسخ مرحله ی 251 تا 260 بازی آمیرزا نیز در زیر آورده شده است:

مرحله ی 251 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 251: ب، الف، ق، ل، ی
کلماتی که در مرحله ی 251 باید ساخته شوند: قاب، بالا، قالی، قالب، قلاب، قلابی، بقالی، باقالی

مرحله ی 252 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 252: ک، الف، ر، ه، ت
کلماتی که در مرحله ی 252 باید ساخته شوند: کره، تکه، کارت، هرات، ترکه، اراک، کاراته

مرحله ی 253 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 253: خ، الف، پ، ش، ر، ت
کلماتی که در مرحله ی 253 باید ساخته شوند: رخش، شاخ، رخت، خشت، اخرت، تراش، ارتش، خراش، پرخاش، خارپشت

مرحله ی 254 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 254: ش، الف، ل، و، ک، ر
کلماتی که در مرحله ی 254 باید ساخته شوند: کور، کولر، شکار، روکش، شورا، کشور، لواش، شلوار، لواشک، شلوارک

مرحله ی 255 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 255: الف، د، ز، ه
کلماتی که در مرحله ی 255 باید ساخته شوند: دانا، دانه، زنده، ازاد، زاده، دهان، ازاده، زاهدان، اندازه

مرحله ی 256 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 256: ب، الف، ق، ج، ن
کلماتی که در مرحله ی 256 باید ساخته شوند: باج، قاب، جناب، جناق، ابان، اجاق، نقاب، باجناق

مرحله ی 257 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 257: ز، ش، ی، پ، ر، و
کلماتی که در مرحله ی 257 باید ساخته شوند: پرز، زیپ، روز، پیش، زور، ورزش، پوزش، وزیر، پیروز ، شیپور، پرویز، زیرپوش

مرحله ی 258 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 258: س، الف، ه، ر، گ، ی
کلماتی که در مرحله ی 258 باید ساخته شوند: گیس، گاری، ساری، اسیر، سیاه، سایه، گریه، گیره، گیاه، سیگار، سیاره، سیاهرگ

مرحله ی 259 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 259: کاخ، کدو، کود، خدا، خاک، دکور، کارد، خاور، کادو، اردک، خوراک، خودکار
کلماتی که در مرحله ی 260 باید ساخته شوند: الف، گ، ب، ش، ت، و

مرحله ی 260 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 260: گوش، گشت، گاو، اشوب، شتاب، گوشت، ابگوشت

اشتراک:

نظرات بسته اند