پاسخ مراحل 241 تا 250 بازی آمیرزا

0

کلید بازی آمیرزا در زیر برای مراحل 241ام تا 250ام آورده شده است. بازی جذاب آمیرزا قطعا در برخی مراحل برای دوستانی که در حال انجام دادن این بازی هستند پیچیده شده و قادر به جلو بردن آن نیستند، در چنین مواردی استفاده از تقلب بازی آمیرزا مشکل شما را حل خواهد کرد.

مرحله ی 241 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 241: ب / الف / ز / گ / ر / ی
کلماتی که در مرحله ی 241 باید ساخته شوند: برگ / گاز / ریگ / گرز / زیبا / گاری / بازی / بارز / بزرگ / گراز / بازیگر

مرحله ی 242 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 242: ک / الف / و / ش / ر / گ
کلماتی که در مرحله ی 242 باید ساخته شوند: گوش / کور / شورا / روکش / شکار / کشور / گوارش / کاوشگر

مرحله ی 243 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 243: ن / الف / ر / ج / ی
کلماتی که در مرحله ی 243 باید ساخته شوند: رنج / ناجی / آرنج / جاری / نجار / جنین / انجیر / نارنج / نارنجی

مرحله ی 244 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 244: د / الف / م / س / ن / ج
کلماتی که در مرحله ی 244 باید ساخته شوند: دماسنج / مسجد / سنجد / جامد / سجاد / جام / سمج / جسد / جسم / دنج / داس

مرحله ی 245 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 245: س / م / الف / ی / ن / ر
کلماتی که در مرحله ی 245 باید ساخته شوند: اسیر / نسیم / مرسی / امیر / سرما / ساری / مسیر / سینما / سیمان / ریسمان / سمینار

مرحله ی 246 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 246: ز / الف / د / گ / ه
کلماتی که در مرحله ی 246 باید ساخته شوند: گدا / گاز / زاهد / آگاه / آزاد / گدازه / آزاده / زادگاه

مرحله ی 247 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 247: ک / الف / ت / و / س
کلماتی که در مرحله ی 247 باید ساخته شوند: سوت / سکو / کوک / کتک / واکس / ساکت / سکوت / کاسکت / کاکتوس

مرحله ی 248 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 248: چ / الف / پ / و / ل / س
کلماتی که در مرحله ی 248 باید ساخته شوند: پلو / چال / پوچ / پول / سوپ / چاپ / لوس / سوال / چپاول / چالوس / چاپلوس

مرحله ی 249 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 249: الف / ن / گ / ی / ز / ه
کلماتی که در مرحله ی 249 باید ساخته شوند: زین / گاز / زنگ / نیاز / آگهی / گیاه / گزنه / نیزه / یگانه / گزینه / انگیزه

مرحله ی 250 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 250: ب / الف / ن / ی / ر
کلماتی که در مرحله ی 250 باید ساخته شوند: انار / آبان / انبر / انبار / نایاب / باران / ایران / انباری / بارانی

اشتراک:

نظرات بسته اند