پاسخ مراحل 231 تا 240 بازی آمیرزا

0

دوستان عزیزی که علاقه مند به بازی آمیرزا هستند ممکن است بخواهید کلید بازی آمیرزا را برای مراحل 231 تا 240 در اختیار داشته باشید. در این صورت در ادامه می توانید پاسخ های مراحل 231 تا 240 آمیرزا را مشاهده کرده و برای دریافت پاسخ های مراحل قبلی نیز به آدرس زیر مراجعه کنید:

https://bit.ly/2QOP4F3

مرحله ی 231 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 231: ن / گ / ه / ب / الف
کلماتی که در مرحله ی 231 باید ساخته شوند: نگاه / گناه / بانگ / آهنگ / نهنگ / انبه / بنگاه / نگهبان

مرحله ی 232 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 232: پ / ل / الف / ش / ت / ک
کلماتی که در مرحله ی 232 باید ساخته شوند: پتک / پلک / شال / تشک / پلاک / کاشت / تلاش / پاکت / شکلات / لاکپشت

مرحله ی 233 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 233: ف / الف / و / د / ه / ل
کلماتی که در مرحله ی 233 باید ساخته شوند: هلو / دهل / هدف / فال / هالو / لوده / فولاد / آلوده / فالوده

مرحله ی 234 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 234: د / الف / و / ی / ن / ه
کلماتی که در مرحله ی 234 باید ساخته شوند: نوید / دانه / دهان / دایه / دنیا / دیوان / آینده / ناهید / ادویه / دیوانه

مرحله ی 235 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 235: ن / الف / ز / م / د / ی
کلماتی که در مرحله ی 235 باید ساخته شوند: میز / زین / یزد / مزد / امید / ایزد / زیاد / نیاز / زمین / یزدان / میدان / نامزدی

مرحله ی 236 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 236: الف / ف / ر / ی / ق
کلماتی که در مرحله ی 236 باید ساخته شوند: قیف / قیر / فرق / فقر / افق / فراق / فقیر / رفیق / افریقا

مرحله ی 237 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 237: الف / ن / گ / ت / ش / ر
کلماتی که در مرحله ی 237 باید ساخته شوند: شتر / رشت / نشت / گشت / تنگ / ترش / تراش / ناشر / ارتش / نگار / گران / انگشت / شناگر / انگشتر

مرحله ی 238 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 238: ن / و / الف / ب / ه / ش
کلماتی که در مرحله ی 238 باید ساخته شوند: نوش / بانو / انبه / شانه / آشوب / شنبه / شهاب / باهوش / نوشابه

مرحله ی 239 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 239: پ / ه / ل / الف / و / ن
کلماتی که در مرحله ی 239 باید ساخته شوند: پلو / پول / لپه / پله / هلو / لانه / نهال / پونه / پناه / هالو / پهلو / پهلوان

مرحله ی 240 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 240: خ / الف / و / ی / ر
کلماتی که در مرحله ی 240 باید ساخته شوند: خیر / آوار / خاور / یاور / خیار / رویا / خاویار

اشتراک:

نظرات بسته اند