مرحله ی 331 تا 340 بازی آمیرزا

0

تقلب مراحل 331 تا 340 بازی آمیرزا را می توانید در زیر مشاهده کنید. این مراحل نسبتا به مراحل قبلی پیچیده هستند و برای حل کردن آن ها ممکن است به کمی کمک احتیاج داشته باشید.

مرحله ی 331 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 331: د، ر، الف، س، ب، ت

کلماتی که در این مرحله باید ساخته شوند: سرب، برس، سبد، دارت، ربات، درست، سراب، بستر، سرداب، دربست، داربست

مرحله ی 332 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 332: ز، ر، د، و، ل، الف

کلماتی که در این مرحله باید ساخته شوند: دوز، زرد، زود، لرز، روز، زور، درز، رودل، لودر، زالو،  دلار، ارزو، دراز، دلاور، زردالو

مرحله ی 333 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 333: ک، م، ی، ب، ل، الف

کلماتی که در این مرحله باید ساخته شوند: ملک، مبل، کلم، کامل، کلام، کابل، کمیاب، کلمبیا

مرحله ی 334 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 334: ب، الف، گ، د، ر، ل

کلماتی که در این مرحله باید ساخته شوند: برگ، بدل، گدا، لگد، گرد، دلار، دلبر، گلاب، گرداب، بالگرد

مرحله ی 335 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 335: ت، الف، ی، ر، ف، ک

کلماتی که در این مرحله باید ساخته شوند: کفر، کیف، فکر، کتف، کافی، کافر، کتری، کتیرا، تاریک، ترافیک

مرحله ی 336 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 336: ف، الف، و، ی، ر، ن

کلماتی که در این مرحله باید ساخته شوند: فنر، یاور، فرنی، رویا، نیرو، فوری، ویران، روانی، فناوری

مرحله ی 337 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 337: خ، ن، ی، چ، ب، ر

کلماتی که در این مرحله باید ساخته شوند: خیر، خبر، نرخ، چرب، چین، چرخ، چربی، خبرچین

مرحله ی 338 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 338: الف، غ، ب، ر، و، ه

کلماتی که در این مرحله باید ساخته شوند: غار، باغ، غرب، غروب، غبار، ابرو، غوره، روباه، ابغوره

مرحله ی 339 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 339: س، م، ی، ل، الف، و

کلماتی که در این مرحله باید ساخته شوند: لوس، سیلو، سویا، ویلا، سلام، موسی، سوال، سالم، لیمو، مساوی، سومالی

مرحله ی 340 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 340: ک، س، الف، ل، ه

کلماتی که در این مرحله باید ساخته شوند: کلک، سکه، لکه، کاسه، کلاه، کلاس، هلاک، کلاهک، اسکله، کالسکه

 

اشتراک:

نظرات بسته اند