محیط بیرونی سازمان خود را بشناسید

0

پیچیدگی زیاد کسب و کار امروزی را ای واقعیت به وجود آورده است که کشورهای بیش تری به توسعه ی ظرفیت و اراده ی رقابت جسورانه در بازارهای جهانی اقدام می کنند. بنگاه ها و کشورهای خارجی خواهان یادگیری، متناسب کردن فعالیت خود، نوآوری و ابداع برای رقابت موفق در بازار هستند. امروزه بیش از هر زمان دیگر شاهد تکنولوژیهای رقابتی جدید در اروپا و آسیا هستیم. کسب و کارهای آمریکایی دیگر با سهولت نمیتوانند رقبای خارجی را از میدان به در کنند.
فرایند بررسی عوامل خارجی باید تا آن جا که ممکن است در برگیرنده ی تعداد هر چه بیش تری از مدیران و کارکنان باشد. در فرایند مدیریت استراتژیک میتواند به پیدایش تفاهم و تعهد در میان اعضای سازمان منجر شود. افراد از داشتن این فرصت که ایده های خود را در میان بگذارد و درک بهتری از صنعت، رقبا و بازار شرکت خود به دست آورند، استقبال می کنند. ( در این ارتباط، میتوانید با کمک گرفتن از کتابهای مختلف اطلاعات بیشتری کسب کنید، که میتوانید با مرجعه به سایت فیدیبو کتاب های الکترونیکی رایگانی را دانلود و از آها استفاده کنید.)

محیط سازمان

محیط سازمان

یک شرکت برای انجام بررس عواملخارجی در ابتدا میبایست به گردآوری اطلاعات از رقبا و یز درباره ی روندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی، زیست محیطی، سیاسی، دولتی، قانونی و تکنولوژیک اقدام کند. از افراد میتوان خواست که منابع اطلاعاتی گوناگون، نظیر مجلات مهم، نشریات صنفی و روزنامه ها را زیر نظر بگیرند. این اشخاص میتوانند گزارش های منظمی درباره ی مرور این منابع به کمیته ای از مدیرا که مئولیت انجام بررسی عوامل خارجی را برعهده دارد، تسلیم کنند. این روش جریان به روز و پیوسته ای از اطلاعات استراتژیک فراهم میکند و بسیاری افراد را در فرایند بررسی عوامل خارجی شرکت می دهد.
اینترنت نیز منبع دیگری برای گرد آوری اطلاعات استراتژیک است. به همین ترتیب، بنگاه ها، دانشگاه هاو کتابخانه های عمومی ،تامین کنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان، مشتریان و رقبا نیز منابع دیگری از اطلاعات حیاتی به شمار میروند.
هنگامی که اطلاعات گردآوری شدند، باید جذب و ارزیابی شوند. برگزاری جلسه یا مجموعه ای از جلسات لازم است تا مدیران به صورت جمعی مهم ترین فرصت ها و تهدید هایی را که شرکت با آنها مواجه است، مشخص کنند. باید فهرست ای عوامل خارجی مهم را روی نمودار یا تخته سیاه بنویسند. با درخواست از کلیه ی مدیران برای رتبه بندی کردن ای عوامل از 1 برای مهم ترین فرت و تهدید تا 20 برای کم اهمیت ترین فرصت و تهدید ، فهرستی از اولویت بندی شده از این عوامل به دست خواهد آمد. این عوامل مهم خارجی ممکن است در طول زمان و بر حس صنعت تفاوت کنند. روابط با تامین کنندگان یا توزیع کنندگان اغلب یکی از عوامل تعیین کننده ی موفقیت به شمار میروند. متغیرهای دیگری که اغلب مورد استفاده قرار میگیرند، شامل سهم بازار، وسعت محصولات رقیب، اقتصاد جهان، پیندهای خارجی، برخورداری از مزایای حساب های سرمایه و مشتریان مهم، قیمت رقابتی، تکنولوژی های پیشرفته، تغییرات جمعیتی، نرخ های بهره و فارغ بودن از مزاحمت های مربوط به آلودگی می شوند.
فروند تاکید داشت که این عوامل خارجی مهم باید : برای دستیابی به اهداف درازمدت و سالانه مهم باشند ،قابل سنجش باشند، در مورد کلیه ی شرکت های رقیب قابل اعمال باشند، سلسله مراتبی باشند، بدین معنا که برخی به کل کمپانی مربوط باشند و دیگران حیطه محدودتری داشته و توجهشان بر حوزه های وظیفه ای یا بخشی متمرکز باشد. فهرست نهایی مهم ترین عوامل خارجی را باید به وسعت در سازمان اطلاع رسانی و توزیع کرد. هم فرصت ها و هم تهدید ها میتوانند جزو عوامل خارجی مهم به شمار روند.
آنچه که مسلم است داشتن اطلاعات از محیط بیرونی یک سازمان ، آن را در راهی که بدان قدم گذاشته است بسیار کمک خواهد کرد.

اشتراک:

نظرات بسته اند