قسمتی از کتاب بیشعوری

0

اگر پیش از این در موقعیت هایی قرار گرفته اید که ظهور یک بیشعوری توانسته همه چیز را خراب کند و یا اگر در روابط با دیگران از بیشعوری بارها در عذاب بوده اید، دانلود کتاب بیشعوری اثر خاویر کرمنت را توصیه می کنیم.

کرمنت در بیشعوری به تشریح افکار بیشعورها و روش های درمان آن ها پرداخته است که مطالعه ی آن هم برای جلوگیری از بیشعوری بسیار موثر بوده و هم در راستای نوع برخورد با بیشعورها جالب توجه خواهد بود.

دانلود کتاب بیشعوری

دانلود کتاب بیشعوری

در این جا به بخشی از کتاب بیشعوری توجه می کنیم.

ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﯿﺸﻌﻮر با احمق :
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺣﻤﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ﻧﻪ….
ﺣﺎﻻ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ …
ﺣﻘﯿﻘﺘﺶ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺍﺣﻤﻖ ﻣﺠﺮﻡ ﻧﯿﺴﺖ …ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺍﺳﺖ….
ﯾﻌﻨﯽ: ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺍﺣﻤﻖ ﻫﺎ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪ ﻭ ﺩﺍﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ… ﻧﻪ….ﺍﺣﻤﻖ!
ﺍﺣﻤﻖ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﻔﺮ ﺑﺸﻮﻧﺪ، ﻣﺎﯾﻪ ﺗﺮﺣﻤﻨﺪ….
ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ﻫﺎ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺷﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺣﻤﻖ ﻫﺎ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﺘﻬﺎﯼ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ، ﺭﺍﻩ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﺮﻭﺩ
ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ﺍﺳﺖ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺻﺒﺢ ﺑﻮﻕ ﻣﯿﺰﻧﺪ… ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ﺍﺳﺖ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﺍﯾﺴﺘﺪ …. ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ﺍﺳﺖ .
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﺎﺭﯾﮏ ﺩﻭﺑﻠﻪ ﭘﺎﺭﮎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ… ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ﺍﺳﺖ .
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﯿﺮ ﺭﺍ ﻧﻮﺭ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ… ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ﺍﺳﺖ.
ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭﻧﺪ …
ﺣﺎﻻ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺍﺣﻤﻖ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ….
ﺍﺣﻤﻖ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ …ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ…. ﺭﺑﻄﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻌﻮﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ …..
ﺑﯿﺸﻌﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ …
ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺪﺭﺳﻪ… ﺍﺯ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ …. ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ … ﺍﺯ ﺑﯽ ﻭﺟﺪﺍﻧﯽ…. ﺍﺯ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻓﺎﺳﺪ ﻣﺎ….
ﺑﯿﺸﻌﻮﺭﯼ ﻭﺍﮔﯿﺮ ﺩﺍﺭﺩ…. ﻫﻢ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭﻣﺎﻥ…
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ، ﺍﺣﻤﻖ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ، ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺍﺣﻤﻖ ﻫﺎ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ، ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ

اشتراک:

نظرات بسته اند