ضرورت کارآفرینی برای توسعه سازمان های امروزی

0

امروز همه اندیشمندان و نظریه پردازان توسعه به این حقیقت اذعان دارند که توسعه، مدیریت توسعه یافته می خواهد و مدیریت توسعه یافته که محصول توسعه ی پایدار است، کسی نیست جز رهبری که با استفاده از روش ها و متدهای پیشنهادی افراد خلاق و کارآفرین به عنوان حامیان توسعه ی پایدار، استراتژی مناسب توسعه به عنوان فرآیندی کلی که به منظر بهسازی و نوسازی (OD) را انتخاب و به کار می گیرد.

کار آفرینی

کار آفرینی

توسعه ی سازمانOD  سازمان به مورد اجرا گذارده می شود، تعریف می شود و یکی از نافذترین و در عین حال مهم ترین مبانی کاربرد مدلی است بر پایه مشارکت کارکنان و عدم بهره گیری از جبر بنابراین کارآفرینان که به عنوان نوآوران سازمان سعی می کنند روش های نوین تولید را جایگزین رو شهای سنتی کنند، عامل کلیدی این بهسازی سازمانی به شمار می روند.

چنانچه “شومپیتر” معتقد است کارآفرین کسی است که نوآوری خاصی داشته باشد در نتیجه مدیران با تکیه به نظرات نو و خلاق کارآفرینان، می توانند در شخصیت و ماهیت سازمان تغییراتی به وجود آورند که رفتار و عملکرد سازمان را متحول کرده و موجب بهسازی و نوسازی سازمان شود. بنابر این ایجاد ساختار سازمانی مدرن و نوین که در آن بستری برای رشد و پرورش کارآفرینی فراهم آید، عاملی در جهت توسعه خواهد بود به طوری که به قول هنری فایول کارآفرینان به عنوان پل ارتباطی موجبات دسترسی سریع سازمان به توسعه پایدار را فراهم خواهند کرد.

امروزه بسیاری از شرکت ها به لزوم کارآفرینی سازمانی پی برده اند. در واقع این گونه تغییر گرایش در استراتژی، در پاسخ به سه نیازی است که بر شرکت ها تحمیل شده است:
1 -افزایش سریع رقبای جدید؛
2 -ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های سنتی در شرکت ها؛
3 -خروج بهترین نیروهای کار از شرکت ها و اقدام آنها به کارآفرینی مستقل.

این عوامل در دنیای متحول امروز عامل اصلی در تغییر گرایش استراتژی شرکت ها بوده است  . از دیگر سوی فرآیندهای کارآفرینی مانند کارآفرینی علمی، کارآفرینی فناورانه و کارآفرینی خدماتی، به علت ویژگی های ارزش آفرینی، سرمایه آفرینی، اشتغال آفرینی و سودآوری نقش مهم و بنیادی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی ایفا می نمایند، همچنین کارآفرینی را می توان یکی از موثرترین راه کارهای مواجهه با معضل بیکاری دانست، چون کارآفرینی اشتغالزا نوعی فرآیند برای خلق فرصت های شغلی جدید می باشد .بنابراین کارآفرینی از این طریق نقش مهم و بسیار تاثیرگذاری بر فرآیند رشد و توسعه اقتصادی ایفا می نماید.

کارآفرینی فرآیندی است که عناصر خلاقیت و نواوری از اجزای اصلی ان محسوب شده و در تکوین آن نقش اساسی دارند ؛ بدین ترتیب کارآفرینی شکل ویژه ای از نوآوری و پیاده سازی موفقیت آمیز ایده های خلاق برای ایجاد کسب و کار جدید در درون یک کسب و کار موجود است . همانطور که میدانید ، خلاقیت به معنی به کارگیری توانایی ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است ؛ از نظر “مایر و وایزبرگ ” خلاقیت، توانایی حل مسائلی است که فرد ، پیش از این حل آن ها را نیاموخته است .

در صورتی که نوآوری ، خلاقیت متجلی شده و به مرحله عمل رسیده است . بنابراین خلاقیت یک فعالیت فکری و ذهنی بوده و نوآوری بیشتر جنبه عملی دارد و ماحصل نهایی عمل خلاقیت است .

معرفی کتاب:

اما آیا تا به حال از خود پرسیده اید که ریشه های موفقیت برترین کسب و کارهای دنیا کجاست؟ چرا برخی از کسب و کارها سرانجام موفقی دارند و اما برخی دیگر به مرگ می انجامند.

افسانه کار آفرینی

افسانه کار آفرینی

پاسخ این سوال در کتاب افسانه کار آفرینی خلاصه میشود. در این کتاب که نوشته ی مایکل گربر است به بررسی هفت استراتژی کاربردی که برای توسعه ی کسب و کار لازم است، پرداخته شده است.  همچنین نحوه به کارگیری صحیح قانون پنج هزار برابر در کسب و کار، کاربرد قانون نقطه قدرت در کسب و کار از جمله ی نکاتی است که در این کتاب مفید بدان پرداخته شده است.

دانلود کتاب افسانه کار آفرینی

اشتراک:

نظرات بسته اند