راهنمای بازی آمیرزا- مرحله ی 271 تا 280

0

برای دریافت راهنمای بازی آمیرزا، از مرحله ی 271 تا 280 می توانید آن چه در زیر آورده شده است، را دنبال کنید.

مرحله ی 271 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 271: ک، ت، ب، ه، الف، ر
کلماتی که در مرحله ی 271 باید ساخته شوند: کره، ترکه، برکه، بهتر، تابه، برکت، رکاب، کتاب، رتبه، ربات، کهربا، هکتار، تبهکار

مرحله ی 272 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 272: ک، الف، ب، س، ل
کلماتی که در مرحله ی 272 باید ساخته شوند: باک، سبک، کابل، کالا، لباس، کاسب، کلاس، کالباس

مرحله ی 273 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 273: م، ه، الف، ت، ب، ی
کلماتی که در مرحله ی 273 باید ساخته شوند: تابه، بیمه، تباه، بیات، ماهی، اهمیت، بامیه، مهتاب، مهتابی

مرحله ی 274 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 274: ش، ه، و، ر، د، ن
کلماتی که در مرحله ی 274 باید ساخته شوند: دوش، شهر، شوهر، دوره، رنده، نرده، شوره، رشوه، دشنه، روشن، روده، شهروند

مرحله ی 275 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 275: پ، ل، د، الف، ر، و
کلماتی که در مرحله ی 275 باید ساخته شوند: پلو، پدر، پول، لودر، دلار، رودل، پودر، پدال، پادو، پارو، دلاور، پولدار

مرحله ی 276 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 276: ن، الف، ر، ج، ک
کلماتی که در مرحله ی 276 باید ساخته شوند: کرج، رنج، کنج، کاج، نجار، ارنج، نارنج، نارنجک

مرحله ی 277 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 277: گ، الف، م، ش، ی، و
کلماتی که در مرحله ی 277 باید ساخته شوند: موش، گام، گوی، گوش، گاو، گویش، گوشی، میگو، گاومیش

مرحله ی 278 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 278: الف، د، ج، و، ز
کلماتی که در مرحله ی 278 باید ساخته شوند: زود، زوج، دوز، ازاد، جواد، جادو، جواز، اواز، ازدواج

مرحله ی 279 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 279: ر، الف، ه، ن، م
کلماتی که در مرحله ی 279 باید ساخته شوند: انار، ارام، نامه، نمره، ارمان، اهرام، مناره، ناهار، راهنما

مرحله ی 280 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 280: م، الف، ر، ب، ز، ه
کلماتی که در مرحله ی 280 باید ساخته شوند: مزه، بزم، زهرا، هزار، مزار، بارز، بهار، بهرام، مبارز، مبارزه

اشتراک:

نظرات بسته اند