جواب مراحل 91 تا 100 بازی آمیرزا

5

برای مشاهده پاسخ بازی آمیرزا از مراحل 1 تا 90 می توانید عناوین پاسخ های آمیرزا در سی اس وب را دنبال نمایید.

در اینجا پاسخ مراحل 91 تا 100 را مشاهده می کنید.

 

مرحله ی 91 تا 100

 

مرحله ی 91ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 91: ب / ر / س/ الف / ه
کلماتی که در مرحله ی 91 باید ساخته شوند: برس / سرب / هراس / سراب / بهار / سهراب

 

مرحله ی 92 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 92: ش / الف / ل / ت / ک
کلماتی که در مرحله ی 92 باید ساخته شوند: شال / آتش / تشک / کال / کاشت / تلاش / شکلات

 

مرحله ی 93 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 93: م / ه / س / ج
کلماتی که در مرحله ی 93 باید ساخته شوند: مهم / سمج / سهم / جسم / مجسمه

 

پاسخ بازی آمیرزا

پاسخ بازی آمیرزا

 

مرحله ی 94 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 94: پ / الف / ن / ی / ک
کلماتی که در مرحله ی 94 باید ساخته شوند: پاک / نیک / پیک / پیکان

مرحله ی 95 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 95: ک / م / ر / الف / ن /
کلماتی که در مرحله ی 95 باید ساخته شوند: کمر / مار / کرم / نرم / نمک / کار / کنار / کمان / رمان / کرمان

 

مرحله ی 96 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 96: ت / الف / س / ر / ه
کلماتی که در مرحله ی 96 باید ساخته شوند: تاس / ترس / هراس / راست / هرات / ستاره

 

مرحله ی 97 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 97: ت / و / ر / الف / ز
کلماتی که در مرحله ی 97 باید ساخته شوند: تور / اتو / روز / زور / تراز / آرزو / وزارت / ترازو

 

مرحله ی 98 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 98: ب / الف / ک / ر / ی
کلماتی که در مرحله ی 98 باید ساخته شوند: باک / رکاب / کبیر / کاری / باریک

 

مرحله ی 99 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 99: ن / و / ر / الف / ب
کلماتی که در مرحله ی 99 باید ساخته شوند: نور / روان / بانو / ابرو / انبر / نوار / بوران / روبان

مرحله ی 100 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 100: ن / ش / ر / ج / ط
کلماتی که در مرحله ی 100 باید ساخته شوند: نشر / رنج / شرط / جشن / شطرنج

اشتراک:

5 دیدگاه

  1. منم چک کردم توی بعضی قسمت ها برخی از لغات جا انداخته شدن. نمی شه خیلی روی هوش بازی حساب کرد.

  2. نه این طور نیست فقط الفاظ رکیک و دشنام ها رو حذف کردن. بقیه ی کلمات معنی دار حتما در پاسخ ها هستن.