جواب مراحل 81 تا 90 بازی آمیرزا

1

اگر برای دریافت جواب بازی آمیرزا به مرحله ی 80 به قبل احتیاج دارید، به سراغ مطالب قبلی سی اس وب نظیر جواب مراحل 71 تا 80 آمیرزا و … بروید.

اما برای مشاهده ی پاسخ های این بازی از مرحله 81 تا 90 ادامه ی مطلب را دنبال نمایید.

مرحله ی 81 تا 90

 

مرحله ی 81ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 81: گ / ر / د / ن / ک
کلماتی که در مرحله ی 81 باید ساخته شوند: گرد / کند / رنگ / درک / گردن / کرگدن

 

مرحله ی 82ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 82: س / ک / ه / الف / ل
کلماتی که در مرحله ی 82 باید ساخته شوند: سکه / کال / لکه / کلاس / کلاه / هلاک / کاسه / اسکله

 

مرحله ی 83ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 83: ب / چ / ه / ر / ت
کلماتی که در مرحله ی 83 باید ساخته شوند: بچه / چرب / چتر / تبر / تره / تربچه

جواب بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا

 

مرحله ی 84ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 84: د / ف / ن / س / الف
کلماتی که در مرحله ی 84 باید ساخته شوند: دفن / سند / نفس / داس / فساد / اسفند

 

مرحله ی 85ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 85: ش / الف / م / ن / ی
کلماتی که در مرحله ی 85 باید ساخته شوند: شام / شنا / ماش / منشی / ماشین / نمایش

 

مرحله ی 86ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 86: ل / گ / ن / و / الف
کلماتی که در مرحله ی 86 باید ساخته شوند: لگن / گلو / لنگ / گاو / الگو / انگل / واگن / النگو

 

مرحله ی 87ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 87: ن / و / ر / س / ت
کلماتی که در مرحله ی 87 باید ساخته شوند: نور / سوت / ترس / تور / ستون / تونس / تنور / سنتور

 

مرحله ی 88ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 88: ن / م / د / چ / الف
کلماتی که در مرحله ی 88 باید ساخته شوند: نمد / چمن / نادم / دامن / چمدان

 

مرحله ی 89ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 89: م / الف / ل / س
کلماتی که در مرحله ی 89 باید ساخته شوند: مال / اسم / سالم / سلام / اسلام / الماس

 

مرحله ی 90ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 90: ک / و / د / ش
کلماتی که در مرحله ی 90 باید ساخته شوند: کود / کشو / کدو / دوش / دود / دودکش

اشتراک:

۱ دیدگاه