جواب مراحل 71 تا 80 بازی آمیرزا

0

جستجوی جواب مراحل بازی آمیرزا را تا مرحله ی 70 پیش بردیم. اکنون در این مرحله به سراغ جواب های 71 تا 80 بازی آمیرزا می رویم. برای دریافت نخستین جواب ها یعنی جواب های مراحل 1 تا 10 آمیرزا مطالب قبلی را جستجو نمایید.

 

جستجوی جواب بازی آمیرزا

جستجوی جواب بازی آمیرزا

مرحله ی 71 تا 80

مرحله ی 71ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 71: س / ط / ل
کلماتی که در مرحله ی 71 باید ساخته شوند: سطل / طلا / سال / سالن / سلطان

مرحله ی 72ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 72: ب / الف / ر / ز
کلماتی که در مرحله ی 72 باید ساخته شوند: بارز / آزار / ابزار / بازار

مرحله ی 73ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 73: خ / ی / ر / الف / ب
کلماتی که در مرحله ی 73 باید ساخته شوند: خیر / آخر / خار / خبر / خیار / خراب / بخار / بخاری

مرحله ی 74ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 74: ه / و / ش / ب / الف
کلماتی که در مرحله ی 74 باید ساخته شوند: هوش / آشوب / شهاب / باهوش

مرحله ی 75ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 75: ب / د / ن / ر / ه
کلماتی که در مرحله ی 75 باید ساخته شوند: بدن / بند / نبرد / برده / رنده / نرده / بندر / برنده

مرحله ی 76ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 76: خ / ن / گ / چ / ر
کلماتی که در مرحله ی 76 باید ساخته شوند: خنگ / رنگ / چرخ / چنگ / خرچنگ

مرحله ی 77ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 77: الف / ج / ر / ن / ی
کلماتی که در مرحله ی 77 باید ساخته شوند: آجر / جان / جاری / نجار / ناجی / آرنج / انجیر

مرحله ی 78ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 78: ن / ص / ب / الف / و
کلماتی که در مرحله ی 78 باید ساخته شوند: نصب / بنا / بانو / صابون

مرحله ی 79ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 79: ش / الف / ل / و / ر
کلماتی که در مرحله ی 79 باید ساخته شوند: شال / شور / شورا / واشر / لواش / شلوار

مرحله ی 80ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 80: ه / ن / د / ی / الف
کلماتی که در مرحله ی 80 باید ساخته شوند: هند / دین / دنیا / آینه / دهان / دانه / آینده / ناهید

اشتراک:

نظرات بسته اند