جواب مراحل 61 تا 70 بازی آمیرزا

0

اگر به دنبال جواب های مراحل 61 تا 70 بازی آمیرزا هستید، می توانید این پاسخ ها را به صورت کامل در ادامه ی مطلب دریافت نمایید.

پاسخ مرحله ی 51 تا 60 نیز در آدرس http://csweb.ir/%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-51-60-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7/ آورده شده است.

 

جواب بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا

مرحله ی 61 تا 70

 

مرحله ی 61ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 61: الف / س / ب / ی
کلماتی که در مرحله ی 61 باید ساخته شوند: اسب / سیب / آسیا / آسیب / آسیاب

 

مرحله ی 62ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 62: ت / ی / ز / پ / الف
کلماتی که در مرحله ی 62 باید ساخته شوند: تیز / زیپ / پیاز / پیتزا

 

مرحله ی 63ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 63: ش / و / ر / خ / گ
کلماتی که در مرحله ی 63 باید ساخته شوند: شور / خوش / رخش / گور / گوش / خرگوش

 

مرحله ی 64ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 64: و / الف / ن / ل / ی
کلماتی که در مرحله ی 64 باید ساخته شوند: وان / الو / ویلا / وانیل / لیوان

 

مرحله ی 65ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 65: س / ر / ب / ز / الف
کلماتی که در مرحله ی 65 باید ساخته شوند: سرب / برس / سبز / ساز / بارز / سراب / سرباز / بازرس

 

مرحله ی 66ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 66: ب / ر / ه / خ / ز
کلماتی که در مرحله ی 66 باید ساخته شوند: بره / خبر / خزر / خبره / برزخ / خربزه

 

مرحله ی 67ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 67: س / ک / و / ر / ع
کلماتی که در مرحله ی 67 باید ساخته شوند: سکو / سرو / عکس / کور / عروس / عروسک

 

مرحله ی 68ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 68: ت / ی / ر / الف / ب
کلماتی که در مرحله ی 68 باید ساخته شوند: تیر / تاب / ترب / تبر / ربات / تایر / باتری

 

مرحله ی 69ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 69: ک / ش / و / الف / ل
کلماتی که در مرحله ی 69 باید ساخته شوند: کشو / کال / شال / لواش / لواشک

 

مرحله ی 70ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 70: پ / ر / ی / س / الف
کلماتی که در مرحله ی 70 باید ساخته شوند: پری / پسر / سپر / پیر / سیر / ساری / اسیر / پاریس

اشتراک:

نظرات بسته اند