جواب مراحل 51 تا 60 بازی آمیرزا

0

برای دریافت جواب مراحل 51 تا 60 بازی آمیرزا آن چه در زیر آمده را مشاهده نمایید.

جواب مراحل 1 تا 50 نیز در مطالب پیش از این گنجانده شده اند.

 

جواب مراحل 51 تا 60 بازی آمیرزا

جواب مراحل 51 تا 60 بازی آمیرزا

مرحله ی 51 تا 60

مرحله ی 51ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 51: ب، ن، الف، ر
کلماتی که در مرحله ی 51 باید ساخته شوند: بنا، آبان، انبر، انار، باران، انبار

 

مرحله ی 52ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 52: ر، الف، ه، ب، و
کلماتی که در مرحله ی 52 باید ساخته شوند: راه، ابر، بره، ابرو، بهار، روباه

 

مرحله ی 53ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 53: ک، الف، ر، ت، ن
کلماتی که در مرحله ی 53 باید ساخته شوند: کار، تار، ترک، کتان، کنار، کارت، تانک، تانکر

مرحله ی 54ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 54: ب، و، س، ک، الف
کلماتی که در مرحله ی 54 باید ساخته شوند: بوس، سکو، اسب، سبک، باک، واکس، کاسب، کابوس

 

مرحله ی 55ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 55: الف، ل، و، ب، ی
کلماتی که در مرحله ی 55 باید ساخته شوند: الو، لبو، ویلا، لوبیا

 

مرحله ی 56ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 56: ر، ی، ل، ف، ت
کلماتی که در مرحله ی 56 باید ساخته شوند: ریل، لیف، تیر، فیل، رتیل، لیتر، فیلتر

مرحله ی 57ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 57: الف، ج، ر، ب، و
کلماتی که در مرحله ی 57 باید ساخته شوند: اجر، برج، باج، ابرو، جواب، جارو، جوراب

 

مرحله ی 58ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 58: ت، الف، س، ک، ی
کلماتی که در مرحله ی 58 باید ساخته شوند: تاس، اسکی، ساکت، تاکسی، اسکیت

 

مرحله ی 59ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 59: ت، ر، ه، الف، ن
کلماتی که در مرحله ی 59 باید ساخته شوند: تره، هرات، تنها، تهران، ترانه

 

مرحله ی 60ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 60: الف، خ، ر، ط، ه
کلماتی که در مرحله ی 60 باید ساخته شوند: اخر، خطا، خار، خطر، خاطره

اشتراک:

نظرات بسته اند