جواب مراحل 41 تا 50ام بازی آمیرزا

0

اگر به دنبال جواب مراحل 41 تا 50ام بازی آمیرزا هستید، می توانید این پاسخ ها را در زیر ببینید. علاوه بر این در مطلب http://csweb.ir/%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-31-40%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7/ نیز پاسخ های مراحل 31 تا 40 آورده شده است.

جواب بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا

مرحله ی 41 تا 50

مرحله ی 41ام آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 41: د، ی، ن، الف
کلماتی که در مرحله ی 41 باید ساخته شوند: دین، دنیا، امید، دامن، میدان

 

مرحله ی42ام آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 42: ب، الف، م، ه، ی
کلماتی که در مرحله ی 42 باید ساخته شوند: بام، ماه، بیمه، ماهی، بامیه

 

مرحله ی 43ام آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 43: ب، ی، ل، الف، گ
کلماتی که در مرحله ی 43 باید ساخته شوند: بیل، بال، بلا، گلاب، گلابی

 

مرحله ی 44ام آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 44: س، ی، م، الف، ن
کلماتی که در مرحله ی 44 باید ساخته شوند: سیم، اسم، نسیم، سینما، سیمان

 

مرحله ی 45ام آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 45: س، الف، ز، گ، ر
کلماتی که در مرحله ی 45 باید ساخته شوند: ساز، گاز، ارز، راز، گرز، گراز، زاگرس

 

مرحله ی 46 ام آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 46: س، ن، ت، ی، ب
کلماتی که در مرحله ی 46 باید ساخته شوند: سنت، سیب، بیست، تنیس، بستنی

 

مرحله ی 47ام آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 47: گ، ل، و، ه
کلماتی که در مرحله ی 47 باید ساخته شوند: گلو، هلو، لوله، گلوله

 

مرحله ی 48ام آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 48: ر، ی، ز، ش، الف
کلماتی که در مرحله ی 48 باید ساخته شوند: ریز، شیر، ریش، شیار، شیراز

 

مرحله ی 49ام آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 49: ک، ه، و، ش، الف
کلماتی که در مرحله ی 49 باید ساخته شوند: کوه، هوش، کشو، شکوه، کاوه، کاهو، هواکش

 

مرحله ی 50ام آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 50: ک، ل، م، ی، س
کلماتی که در مرحله ی 50 باید ساخته شوند: کلم، میل، سیم، ملک، سیل، کلسیم

اشتراک:

نظرات بسته اند