جواب مراحل 31 تا 40ام بازی آمیرزا

0

جواب مراحل 1 تا 10 بازی آمیرزا و در پس آن جواب مراحل 11 تا 20 و 21 تا 30 را از نظر گذراندیم.

اگر همچنان مشغول پیش بردن این بازی هستید، می توانید پاسخ های مراحل 31 تا 40 ام را نیز در ادامه بیابید.

 

مرحله ی 31 تا 40

مرحله ی 31ام آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 31: ت / الف / س / م
کلماتی که در مرحله ی 31 باید ساخته شوند: تاس / مات / ستم / ماست / تماس

 

مرحله ی 32ام آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 32: ت / و / پ/ س
کلماتی که در مرحله ی 32 باید ساخته شوند: توپ / سوپ / پتو / سوت / پوست

 

جواب بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا

مرحله ی 33ام آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 33: الف / ه / ن / گ
کلماتی که در مرحله ی 33 باید ساخته شوند: آهن / نگاه / گناه / آهنگ

 

مرحله ی 34ام آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 34: ر/ و/ د / گ
کلماتی که در مرحله ی 34 باید ساخته شوند: رود / دور / گود / گرد / گور / گردو

 

مرحله ی 35ام آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 35: الف / ت / ش / ر
کلماتی که در مرحله ی 35 باید ساخته شوند: آتش / شتر/ ترش / رشت / تار / ارتش / تراش

 

مرحله ی 36ام آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 36: س / الف / ل / ی / گ
کلماتی که در مرحله ی 36 باید ساخته شوند: سال / سیل / گیلاس

 

مرحله ی 37ام آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 37: ش / الف / ه / ن / ی
کلماتی که در مرحله ی 37 باید ساخته شوند: شاه / شنا / شانه / شاهین

 

مرحله ی 38ام آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 38: و / الف / ن / ف / س
کلماتی که در مرحله ی 38 باید ساخته شوند: وان / نفس / فانوس

مرحله ی 39ام آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 39: ز / ی / ن / ب / ل
کلماتی که در مرحله ی 39 باید ساخته شوند: زین / بیل / لیز / زنبیل

 

مرحله ی 40ام آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 40: د / س / ت / ش / ک
کلماتی که در مرحله ی 40 باید ساخته شوند: دست / دشت / تشک / شکست / دستکش

اشتراک:

نظرات بسته اند