جواب مراحل 221 تا 230 بازی آمیرزا

0

اگر به دنبال جواب بازی آمیرزاده هستید، می توانید در زیر جواب مراحل 221 تا 230 را کنار هم مشاهده نمایید.

مرحله ی 221 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 221: ف / ر / د / و/ س / ی
کلماتی که در مرحله ی 221 باید ساخته شوند: سفر / سود / دیس / سفیر / ردیف / فوری / سفید / سرود / یوسف / فرود / فردوسی

مرحله ی 222 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 222: الف / پ / م / ی / ک / ل
کلماتی که در مرحله ی 222 باید ساخته شوند: پیک / پلک / کلم / ملک / پلاک / کامل / کلام / لامپ / پیام / المپیک

مرحله ی 223 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 223: گ / ل / خ / الف / ه / ن
کلماتی که در مرحله ی 223 باید ساخته شوند: نخل / خال / گناه / لانه / نگاه / آهنگ / خاله / انگل / نهال / خانه / گلخانه

مرحله ی 224 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 224: ت / پ / الف / ن / چ / ه
کلماتی که در مرحله ی 224 باید ساخته شوند: چاپ / تپه / چاه / تنها / پناه / چانه / تپانچه

مرحله ی 225 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 225: ش / ه / ر / ی / و
کلماتی که در مرحله ی 225 باید ساخته شوند: شهر / شوهر / ریشه / شیره / شوره / رشوه / شرور / شهریور

مرحله ی 226 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 226: م / س / ت / ط / ی / ل
کلماتی که در مرحله ی 226 باید ساخته شوند: تیم / ملت / سطل / ملیت / لیست / طلسم / تسلیم / مستطیل

مرحله ی 227 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 227: ف / ر / ی / و / د / ن
کلماتی که در مرحله ی 227 باید ساخته شوند: فنر / دیو / دفن / فوری / درون / فرود / نیرو / فرنی / ردیف / نوید / فردین / فریدون

مرحله ی 228 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 228: ن / الف / ر/ ی / ل / گ
کلماتی که در مرحله ی 228 باید ساخته شوند: ریگ / ریل / ریال / نگار / گاری / لنگر / گران / گلنار / گالری / گیلان / نارگیل

مرحله ی 229 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 229: س / ز / م / ی / ن / ر
کلماتی که در مرحله ی 229 باید ساخته شوند: میز / زین / مسیر / مرسی / نسیم / زمین / سرزمین

مرحله ی 230 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 230: م / الف / غ / ب / ی / ر
کلماتی که در مرحله ی 230 باید ساخته شوند: غار / باغ / غرب / مرغ / غایب / غبار / مربی / امیر / مربا / بیمار / مرغابی

اشتراک:

نظرات بسته اند