جواب مراحل 211 تا 220 بازی آمیرزا

0

جواب بازی روزانه آمیرزا از مرحله ی 201 تا 210 را در مطالب قبلی دیدیم، اکنون اینجا می توانید پاسخ های مراحل 211 تا 220 را مشاهده نمایید.

مرحله ی 211 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 211: الف / ن / و / ل / گ
کلماتی که در مرحله ی 211 باید ساخته شوند: لگن / لنگ / گاو / گلو / الگو / انگل / واگن / النگو / آنگولا

مرحله ی 212 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 212: ف / و / ب / الف / ل / ت
کلماتی که در مرحله ی 212 باید ساخته شوند: فوت / فال / فلوت / بافت / تاول / تابلو / فوتبال

مرحله ی 213 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 213: ک / الف / چ / م / ن / ه
کلماتی که در مرحله ی 213 باید ساخته شوند: چاه / نمک / چمن / مکه / نامه / چانه / چکمه / کمانچه

مرحله ی 214 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 214: الف / س / و / ت / ر
کلماتی که در مرحله ی 214 باید ساخته شوند: سوت / راسو / راست / سوار / استوا / اوستا / روستا / استوار

مرحله ی 215 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 215: ب / ه / د / ش / ت / الف
کلماتی که در مرحله ی 215 باید ساخته شوند: دشت / آتش / شته / شاهد / تابه / دهات / بهشت / شتاب / شهادت / بهداشت

مرحله ی 216 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 216: گ / ر / م / الف / ه / ب
کلماتی که در مرحله ی 216 باید ساخته شوند: گام / برگ / مرگ / گرم / بهار / گربه / گرما / مربا / بهرام / گرمابه

مرحله ی 217 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 217: چ / ش / الف / ک / ی / ر
کلماتی که در مرحله ی 217 باید ساخته شوند: چکش / چای / کیش / کیش / کاچی / شاکی / شیار / شکار / شریک / کاشی / شکارچی

مرحله ی 218 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 218: ق / ه / ر / الف / م / ن
کلماتی که در مرحله ی 218 باید ساخته شوند: رمق / رقم / قرن / نقره / قرآن / نامه / قمار / مناره / منقار / قهرمان

مرحله ی 219 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 219: ت / ر / د / ی / م / ل
کلماتی که در مرحله ی 219 باید ساخته شوند: ترد / ریل / ملت / تیم / دلیر / ملیت / مدیر / دیلم / رتیل / لیتر / تردمیل

مرحله ی 220 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 220: ج / الف / و / گ / د / ر
کلماتی که در مرحله ی 220 باید ساخته شوند: جگر / گود / گاو / گدا / گرد / جادو / جارو / جواد / گردو / جادوگر

اشتراک:

نظرات بسته اند