جواب مراحل 21 تا 30 بازی آمیرزا

0

در مطالب قبلی جواب مراحل 1 تا 10 بازی آمیرزا و همین طور پاسخ مراحل 11 تا 20 آمیرزا را ارائه کردیم. اگر علاقه مند به مشاهده ی پاسخ مرحله ی 21ام تا 30ام نیز هستید، همچنان با سی اس وب همراه بمانید.

جواب بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا

مرحله ی 21ام آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 21: ر / ن / ج / ب
کلماتی که در مرحله ی 21 باید ساخته شوند: رنج /  برنج / برج

 

مرحله ی 22ام آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 22:  م / ش / ک / ت
کلماتی که در مرحله ی 22 باید ساخته شوند: مشک / شکم / تشک / تمشک

 

 

مرحله ی 23ام آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 23: ر / م / ز / ت
کلماتی که در مرحله ی 23 باید ساخته شوند: رمز / رزم / مرز / ترمز

 

مرحله ی 24ام آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 24: ر / ی / ل/ الف
کلماتی که در مرحله ی 24 باید ساخته شوند: ریل / یار / ریال

 

مرحله ی 25ام آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 25: ک / ل / م / ه
کلماتی که در مرحله ی 25 باید ساخته شوند: کلم / ملک / ملکه / کلمه

 

مرحله ی 26ام آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 26: پ / الف / ک / ت
کلماتی که در مرحله ی 26 باید ساخته شوند: پاک / پتک / پاکت

 

مرحله ی 27ام آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 27: ه / ن / ر / ق
کلماتی که در مرحله ی 27 باید ساخته شوند: هنر / رهن / قرن / نهر / نقره

مرحله ی 28ام آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 28: ش / الف / ل / ب
کلماتی که در مرحله ی 28 باید ساخته شوند: شال / بال / بلا / بالش

 

مرحله ی 29ام آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 29: الف / ه / ک / و
کلماتی که در مرحله ی 29 باید ساخته شوند: آهک / کوه/ کاه / کاوه / کاهو

 

مرحله ی 30ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 30: م / خ / ی / ر
کلماتی که در مرحله ی 30 باید ساخته شوند: میخ / خیر / مریخ / خمیر

اشتراک:

نظرات بسته اند