جواب مراحل 201 تا 210 بازی آمیرزا

0

برای آن دسته از دوستانی که در مراحل بازی آمیرزا پیش رفته و احیانا می خواهند تقلب بازی آمیرزا را مشاهده کنند، در این مطلب جواب های مراحل 201 تا 210 را قرار داده ایم.

مرحله ی 201 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 201: ش / م / ع / الف / د / ن
کلماتی که در مرحله ی 201 باید ساخته شوند: شمع / دعا / معنا / معاد / عمان / دانش / مانع / دشمن / معدن / دشنام / شمعدان

مرحله ی 202 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 202: ف / ی / ز / و / ر / ه
کلماتی که در مرحله ی 202 باید ساخته شوند: روز / زور / فوری / زیره / وزیر / روزه / فیروزه

مرحله ی 203 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 203: چ / م / ز / الف / ر / ن
کلماتی که در مرحله ی 203 باید ساخته شوند: چرم / چمن / چنار / مزار / ارزن / نماز / زمان / چمنزار

مرحله ی 204 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 204: پ / و / ن / ر / د / ه
کلماتی که در مرحله ی 204 باید ساخته شوند: پدر / پند / نوه / درون / نرده / پوند / دوره / پودر / روده / رنده / پونه / پرده / وردنه / پرنده / پرونده

مرحله ی 205 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 205: خ / ر / م / الف / و / ل
کلماتی که در مرحله ی 205 باید ساخته شوند: خام / ملخ / خال / اخم / مورخ / خرما / خاور / خرمالو

مرحله ی 206 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 206: ب / الف / گ / ی / د / ر
کلماتی که در مرحله ی 206 باید ساخته شوند: ریگ / دیگ / گرد / دبی / برگ / گدا / دبیر / گاری / دریا / گرداب / بیدار / بادگیر

مرحله ی 207 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 207: ه / س / ر / ی / ن / ز
کلماتی که در مرحله ی 207 باید ساخته شوند: زین / زیره / نسیه / نیزه / سینه / سرنیزه

مرحله ی 208 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 208: خ / و / ش / ی / د / ر
کلماتی که در مرحله ی 208 باید ساخته شوند: رخش / دوش / دیو / خیر / خوش / خرد / رشید / شوخی / خرید / درویش / خورشید

مرحله ی 209 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 209: ی / ک / ش / ن / ب / ه
کلماتی که در مرحله ی 209 باید ساخته شوند: کیش / شیب / کینه / شنبه / بشکه / بیشه / شبکه / یکشنبه

مرحله ی 210 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 210: د / س / ب / الف / ت / ن
کلماتی که در مرحله ی 210 باید ساخته شوند: دست / سبد / بند / داس / بدن / تند / نبات / دبستان

اشتراک:

نظرات بسته اند