جواب مراحل 191 تا 200 بازی آمیرزا

0

دوستان عزیزی که مایل به دانلود جواب بازی آمیرزا هستند، می توانند در زیر جواب مراحل 191 تا 200 این بازی جذاب را مشاهده کنند.

همین طور جواب مراحل 181 تا 190 بازی آمیرزا و جواب مراحل قبلی در وب سایت سی اس وب موجود است.

مرحله ی 191ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 191: ز / و / ل / ب / الف / ی
کلماتی که در مرحله ی 191 باید ساخته شوند: لیز / لبو / ویلا / زیبا / بازو / ویزا / لوزی / زالو / بازی / زابل / لوبیا / زولبیا

مرحله ی 192ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 192: س / ن / الف / ج / ک / ق
کلماتی که در مرحله ی 192 باید ساخته شوند: کاج / ساق / کنج / ساکن / جناق / سنجاق / سنجاقک

مرحله ی 193ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 193: ز / س / ت / م / الف / ن
کلماتی که در مرحله ی 193 باید ساخته شوند: ساز / متن / مات / نماز / ماست / زمان / تماس / زمستان

مرحله ی 194ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 194: ک / الف / ل / ت / ر / ن
کلماتی که در مرحله ی 194 باید ساخته شوند: تانک / کارت / کتان / تانکر / کنترل / کلانتر

مرحله ی 195ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 195: الف / و / ت / ب / ن
کلماتی که در مرحله ی 195 باید ساخته شوند: توان / نوبت / وانت / نبات / بانو / آبان / توانا / اتوبان

مرحله ی 196ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 196: پ / ل / ی / ک / ن / الف
کلماتی که در مرحله ی 196 باید ساخته شوند: پلک / پاک / پیک / پلاک / پلکان / پیکان / پلیکان

مرحله ی 197ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 197: م / و / الف / ل / ی / ب
کلماتی که در مرحله ی 197 باید ساخته شوند: مبل / لبو / ویلا / بومی / لیمو / مایل / لوبیا / آلبوم / موبایل

مرحله ی 198ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 198: س / ی / ل / م / ن / الف
کلماتی که در مرحله ی 198 باید ساخته شوند: سلام / سالم / سالن / نسیم / سینما / سیمان / سلمانی / سلیمان

مرحله ی 199ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 199: د / الف / ش / ج / ن / و
کلماتی که در مرحله ی 199 باید ساخته شوند: جوش / جشن / دوش / شاد / دانش / جواد / جوان / جادو / وجدان / دانشجو

مرحله ی 200ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 200: ب / الف / و / ل / ق
کلماتی که در مرحله ی 200 باید ساخته شوند: بوق / قول / قوا / قاب / قلب / لقب / قالب / قلاب / بالا / باقلوا

اشتراک:

نظرات بسته اند