جواب مراحل 181 تا 190 بازی آمیرزا

0

اگر بخواهید پاسخ بازی آمیرزا از مرحله ی 181 تا 190 را در اختیار داشته باشید، می توانید مطلب زیر را دنبال نمایید.

 

مرحله ی 181ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 181: ک / الف / ب / ت / ی / ن
کلماتی که در مرحله ی 181 باید ساخته شوند: باک / نیک / کتاب / تانک / کتان / تنبک / بانک / بیات / نبات / کابینت

 

مرحله ی 182ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 182: ج / ن / گ / د / ه
کلماتی که در مرحله ی 182 باید ساخته شوند: گنج / دنج / هند / جنگ / گنجه / نهنگ / گنده / جنگنده

 

مرحله ی 183ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 183: ش / و / م / ی / ن / ه
کلماتی که در مرحله ی 183 باید ساخته شوند: نوش / میوه / نوه / موش / منشی / میهن / شیوه / شومینه

 

مرحله ی 184ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 184: ک / الف / ی / و / ن / م
کلماتی که در مرحله ی 184 باید ساخته شوند: نوک / نیک / نمک / کمان / کمین / کامیون

 

مرحله ی 185ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 185: م / الف / س / ق / ب / ه
کلماتی که در مرحله ی 185 باید ساخته شوند: قاب / قسم / ساق / ماسه / سهام / ساقه / سماق / مسابقه

 

مرحله ی 186ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 186: خ / الف / م / پ / ر / ه
کلماتی که در مرحله ی 186 باید ساخته شوند: مهر / اخم / خام / پاره / خرما / خمره / خامه / خمپاره

 

مرحله ی 187ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 187: ف / س/ ن / الف / ج
کلماتی که در مرحله ی 187 باید ساخته شوند: جان / نجف / نان / اسفنج / فنجان / فسنجان

مرحله ی 188ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 188: ن / م / ک / د / الف
کلماتی که در مرحله ی 188 باید ساخته شوند: کمد / نمک / کند / دکان / کمان / نادم / دامن / نمکدان

 

مرحله ی 189ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 189: س / و / ر / م / ه / ت
کلماتی که در مرحله ی 189 باید ساخته شوند: سوت / تورم / رستم / سرمه / سوره / مترو / همسر / سمور / تسمه / سورتمه

 

مرحله ی 190ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 190: ص / ب / الف / ح / ن / ه
کلماتی که در مرحله ی 190 باید ساخته شوند: حنا / صبح / نصب / حبه / صحنه / انبه / صاحب / صبحانه

اشتراک:

نظرات بسته اند