جواب مراحل 171 تا 180 بازی آمیرزا

0

اگر در حال انجام دادن بازی آمیرزا هستید، امروز پاسخ های مراحل 171 تا 180 آمیرزا را در این مطلب در اختیارتان قرار می دهیم تا در صورت نیاز تقلب کوچکی چاشنی این بازی جذاب کنید.

مرحله ی 171ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 171: م / ت / و / ر
کلماتی که در مرحله ی 171 باید ساخته شوند: مروت / مترو / تورم / تومور / موتور

مرحله ی 172ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 172: م / ی / ر / الف / ز
کلماتی که در مرحله ی 172 باید ساخته شوند: مرز / رزم / میز / رمز / امیر / مزار / میرزا

مرحله ی 173ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 173: ن / ق / الف / ل / ه
کلماتی که در مرحله ی 173 باید ساخته شوند: نقل / قله / ناله / لانه / نهال / نقاله

مرحله ی 174ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 174: س / م / الف / ر / و
کلماتی که در مرحله ی 174 باید ساخته شوند: رسم / سرما / سوار / راسو / سمور / سماور

مرحله ی 175ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 175: ت / الف / و / ق / ف
کلماتی که در مرحله ی 175 باید ساخته شوند: قوا / وقت / فوت / افق / تقوا / توقف / توافق

مرحله ی 176ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 176: ف / ر / الف / ن / س / ه
کلماتی که در مرحله ی 176 باید ساخته شوند: فنر / نفس / سفر / افسر / هراس / رفاه / فارس / سفره / فرانسه

مرحله ی 177ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 177: پ / ی / ر / ه / الف / ن
کلماتی که در مرحله ی 177 باید ساخته شوند: ریه / پاره / آینه / پناه / پینه / پنیر / پیراهن

مرحله ی 178ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 178: ی / الف / ر / ن / ه
کلماتی که در مرحله ی 178 باید ساخته شوند: انار / ایران / ناهار / رایانه / یارانه

مرحله ی 179ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 179: گ / س / و / ف / ن / د
کلماتی که در مرحله ی 179 باید ساخته شوند: گود / سود / سنگ / دفن / سوگند / گوسفند

مرحله ی 180ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 180: د / الف / ر / چ / ن / ی
کلماتی که در مرحله ی 180 باید ساخته شوند: چین / چای / چادر / چنار / دریا / نادر / دنیا / دینار / دارچین

اشتراک:

نظرات بسته اند