جواب مراحل 131 تا 140 بازی آمیرزا

0

برای دریافت پاسخ تمام مراحل بازی آمیرزا به آدرس زیر مراجعه کنید.

http://digesangi.blog.ir/1396/12/20/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7

به علاوه در اینجا می توانید پاسخ مراحل 131 تا 140 را مشاهده نمایید.

 

مرحله ی 131 تا 140

مرحله ی 131ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 131: م / الف / ن / ت / و
کلماتی که در مرحله ی 131 باید ساخته شوند: متن / مات / توان / وانت / تومان / مانتو

 

مرحله ی 132ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 132: م / و / ش / ه / ر
کلماتی که در مرحله ی 132 باید ساخته شوند: موش / شهر / مهر / رشوه / شوره / شوهر / مشهور

 

مرحله ی 133ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 133: گ / و / ن / ی / الف
کلماتی که در مرحله ی 133 باید ساخته شوند: گاو / گوی / واگن / گونی / یوگا / گونیا

 

مرحله ی 134ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 134: ب / ن / گ / الف / ه
کلماتی که در مرحله ی 134 باید ساخته شوند: نگاه / بانگ / گناه / انبه / بنگاه

 

مرحله ی 135ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 135: خ / الف / م / و / ش
کلماتی که در مرحله ی 135 باید ساخته شوند: شخم / شاخ / خشم / خام / موش / خوش / خاموش

 

مرحله ی 136ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 136: الف / ر / و / ن / د
کلماتی که در مرحله ی 136 باید ساخته شوند: اروند / درون / روان / نادر / نوار / دوران

 

مرحله ی 137ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 137: س / ی / ل / الف / ب
کلماتی که در مرحله ی 137 باید ساخته شوند: سیل / سیب / لباس / آسیب / سبیل / ابلیس / سیلاب

 

مرحله ی 138ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 138: ب / الف / د / م
کلماتی که در مرحله ی 138 باید ساخته شوند: باد / ادب / ابد / بام / آباد / بادام

 

مرحله ی 139ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 139: الف / ب / ن / گ / ر
کلماتی که در مرحله ی 139 باید ساخته شوند: رنگ / برگ / انبر / گران / بانگ / نگار / آبرنگ

 

مرحله ی 140ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 140: ص / و / ر / ت / ی
کلماتی که در مرحله ی 140 باید ساخته شوند: صوت / وصیت / تصور / صورت / تصویر / صورتی

اشتراک:

نظرات بسته اند