جواب مراحل 121 تا 130 بازی آمیرزا

0

پی دی اف جواب بازی آمیرزا را می توانید در سی اس وب جستجو کنید، اما برای مشاهده ی مرحله به مرحله ی پاسخ های این بازی جذاب با پاسخ های هفتگی ما همراه باشید.

 

مرحله ی 121 تا 130

 

مرحله ی 121ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 121: م / ز / ن / الف / د
کلماتی که در مرحله ی 121 باید ساخته شوند: مزد / دامن / نماز / زمان / نادم / نامزد

 

مرحله ی 122ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 122: ز / ن / ج / ی / ر
کلماتی که در مرحله ی 122 باید ساخته شوند: زجر / زین / ریز / رنج / زنجیر

 

مرحله ی 123ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 123: د / الف / خ / ر
کلماتی که در مرحله ی 123 باید ساخته شوند: درد / خدا / داد / خرد / خرداد / رخداد

 

مرحله ی 124ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 124: م / ک / ش / ر / الف
کلماتی که در مرحله ی 124 باید ساخته شوند: مشک / ماش / کرم / شکم / کمر / شام / شکر / شکار / مراکش

 

مرحله ی 125ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 125: ف / الف / ص / ل / ه
کلماتی که در مرحله ی 125 باید ساخته شوند: صفا / اصل / فال / فصل / فاصله

 

مرحله ی 126ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 126: ز / و / ی / ر/ پ
کلماتی که در مرحله ی 126 باید ساخته شوند: پیر / پری / زور / پرز / روز / زیپ / وزیر / پرویز / پیروز

 

مرحله ی 127ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 127: ح / ل / ز / و / ن
کلماتی که در مرحله ی 127 باید ساخته شوند: لحن / لنز / نوح / وزن / زحل / حلزون

 

مرحله ی 128ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 128: ب / ر / ش / ت / ه
کلماتی که در مرحله ی 128 باید ساخته شوند: بشر / شتر / شهر / رشت / ترش / رشته / شهرت / شربت / بهشت / برشته

 

مرحله ی 129ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 129: ر / و / س / ت / الف
کلماتی که در مرحله ی 129 باید ساخته شوند: روستا / اتو / سوت / تور / سوار / راست / راسو / اورست

مرحله ی 130ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 130: الف / ز / م / و / ن
کلماتی که در مرحله ی 130 باید ساخته شوند: وزن / وام / موز / زانو / زمان / نماز / آزمون

اشتراک:

نظرات بسته اند