جواب مراحل 111 تا 120 بازی آمیرزا

0

برای مشاهده جواب بازی آمیرزا می توانید به مطالب قدیمی تر سی اس وب سر بزنید. در این مطلب نیز پاسخ مرحله ی 111 تا 120 آورده شده است.

 

مرحله ی 111 تا 120

مرحله ی 111ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 111: گ / ر / س / ن / ه
کلماتی که در مرحله ی 111 باید ساخته شوند: گره / رنگ / سنگ / سرنگ / نرگس / سنگر/ سرهنگ / گرسنه

مرحله ی 112ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 112: س / ف / الف / ر / ت
کلماتی که در مرحله ی 112 باید ساخته شوند: سفت / سفر / راست / فرات / فارس / افسر / سفارت

مشاهده جواب بازی آمیرزا

مشاهده جواب بازی آمیرزا

 

مرحله ی 113ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 113: س / م / ن / د / ر
کلماتی که در مرحله ی 113 باید ساخته شوند: نرم / سند / رسم / مرد / نمد / دسر / درس / سرد / سمندر

مرحله ی 114ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 114: ب / الف / ز / ج / و
کلماتی که در مرحله ی 114 باید ساخته شوند: باج / زوج / بازو / جواب / جواز / بازجو

 

مرحله ی 115ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 115: د / الف / ی / ر / ه
کلماتی که در مرحله ی 115 باید ساخته شوند: ریه / دیه / دیر / دایه / دریا / دهیار / دایره

 

مرحله ی 116ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 116: خ / ر / م / گ / س
کلماتی که در مرحله ی 116 باید ساخته شوند: گرم / مرگ / خرس / سرخ / مگس / رسم / خرمگس

مرحله ی 117ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 117: ب / الف / ج / ن / س
کلماتی که در مرحله ی 117 باید ساخته شوند: جان / جنس / باج / سنجاب

مرحله ی 118ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 118: ه / ف / و / ک / ش
کلماتی که در مرحله ی 118 باید ساخته شوند: کوه / کشو / هوش / کفش / کشف / شکوه / شکوفه

مرحله ی 119ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 119: ک / ب / ر/ ی / ت
کلماتی که در مرحله ی 119 باید ساخته شوند: ترک / تیر / کتری / کبیر / برکت / تبریک / کبریت

مرحله ی 120ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 120: الف / س / ل / ح / ه
کلماتی که در مرحله ی 120 باید ساخته شوند: حال / سلاح / ساحل / اسلحه

اشتراک:

نظرات بسته اند