جواب مراحل 101 تا 110 بازی آمیرزا

0

جواب بازی آمیرزا پی دی اف می تواند پاسخ تمامی مراحل بازی را در اختیار شما قرار دهد. اما اگر نخواهید تمام کلید بازی را به یکباره مشاهده کنید، می توانید همگام با سی اس وب هر 10 مرحله پاسخ را به دست بیاورید.

تا این جا پاسخ مراحل بازی آمیرزا از 1 تا 100 را ارائه کرده ایم. در این بخش به پاسخ های مراحل 101 تا 110 می پردازیم.

 

مرحله ی 101 تا 110

مرحله ی 101ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 101: چ / الف / پ / ر / ه
کلماتی که در مرحله ی 101 باید ساخته شوند: چاه / چاپ / پره / چهار / چاره / پارچ / پارچه

 

مرحله ی 102ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 102: الف / ل / ب / و / م
کلماتی که در مرحله ی 102 باید ساخته شوند: لبو / وام / بام / مبل / بوم / مال / آلبوم

 

جواب بازی آمیرزا پی دی اف

جواب بازی آمیرزا پی دی اف

 

مرحله ی 103ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 103: د / ل / الف / و / ر
کلماتی که در مرحله ی 103 باید ساخته شوند: دور / رود / دلار / دارو / داور / اردو / لودر / دلاور

 

مرحله ی 104ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 104: ق / ب / ی / ل/ ه
کلماتی که در مرحله ی 104 باید ساخته شوند: قله / لقب / قلب / قبله / قبیله

 

مرحله ی 105ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 105: ک / ن / س / ر / و
کلماتی که در مرحله ی 105 باید ساخته شوند: کور / سکو / نور / نوک / نوکر / کنسرو

مرحله ی 106ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 106: ب / ق / الف / ل / ی
کلماتی که در مرحله ی 106 باید ساخته شوند: قاب / قلب / لقب / قالب / قلاب / قالی / بقالی

 

مرحله ی 107ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 107: د / ی / و / الف / ر
کلماتی که در مرحله ی 107 باید ساخته شوند: دیو / دیر / داور / یاور / رویا / دریا / دارو / اردو / رادیو / دیوار

 

مرحله ی 108ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 108: گ / ن / ج / ش / ک
کلماتی که در مرحله ی 108 باید ساخته شوند: کنج / جنگ / جشن / گنج / گنجشک

 

مرحله ی 109ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 109: ج / الف / ن / و / ر
کلماتی که در مرحله ی 109 باید ساخته شوند: رنج / جان / نجار / روان / نوار / جارو / جوان / جانور

 

مرحله ی 110ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 110: د / ر / ش / ک / ه
کلماتی که در مرحله ی 110 باید ساخته شوند: دکه / درک / شهر / کره / شکر / شهرک / درشکه

اشتراک:

نظرات بسته اند