تقلب بازی آمیرزا مرحله 161 تا 170

0

اگر در مراحل میانی بازی آمیرزا مانده اید، برای مشاهده تقلب بازی آمیرزا از مرحله ی 161 تا 170 می توانید مطلب زیر را دنبال کنید.

مرحله ی 161ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 161: ر / م / ق / ب / ه
کلماتی که در مرحله ی 161 باید ساخته شوند: رمق / مهر / قبر / قهر / رقم / برق / مقبره

مرحله ی 162ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 162: ک / و / ر/ ش
کلماتی که در مرحله ی 162 باید ساخته شوند: کشو / کور/ شکر/ روکش/ کشور/ کوروش

مرحله ی 163ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 163: م/ و/ س/ ی / ر
کلماتی که در مرحله ی 163 باید ساخته شوند: سیم / رسم / مرسی / سمور / مسیر / موسیر

مرحله ی 164ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 164: الف / و / ر / ه
کلماتی که در مرحله ی 164 باید ساخته شوند: اوا / اوار / اهورا / اواره

مرحله ی 165ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 165: ی/ خ / چ / الف / ل
کلماتی که در مرحله ی 165 باید ساخته شوند: چای/ چال / خال / خالی / خیال / یخچال

مرحله ی 166ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 166: پ / د / ر/ ی / س
کلماتی که در مرحله ی 166 باید ساخته شوند: درس / دیر/ دسر/ پدر/ دیس / سرد/ پسر/ سپر/ پردیس

مرحله ی 167ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 167: ن / الف / س / ف / ج
کلماتی که در مرحله ی 167 باید ساخته شوند: نجف / نفس / جان / جنس / اسفنج

مرحله ی 168ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 168: الف / ل / و / د / ه
کلماتی که در مرحله ی 168 باید ساخته شوند: هود/ دهل/ هلو/ هالو/ لوده/ الوده

مرحله ی 169ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 169: الف / ن / گ / ت / ش
کلماتی که در مرحله ی 169 باید ساخته شوند: اتش/ گشت/ تنگ/ نشت/ شنا / انگشت

مرحله ی 170ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 170: م / ل / الف / ه / ق
کلماتی که در مرحله ی 170 باید ساخته شوند: قله/ قلم / ماه / مهال / لقمه / قلمه / مقاله / ملاقه

اشتراک:

نظرات بسته اند