تقلب آمیرزا مراحل 151 تا 160

0

اگر شما هم همچنان در بازی آمیرزا به سر می برید، اجازه بدهید تقلب بازی آمیرزا در مراحل 151 تا 160 را که از مراحل نسبتا سخت این بازی محسوب می شوند، در اختیارتان بگذاریم.

 

مرحله ی 151ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 151: ت / الف / ب / و
کلماتی که در مرحله ی 151 باید ساخته شوند: تتو / تاب / توت / تابوت

مرحله ی 152ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 152: ت / الف / خ / ی / ر
کلماتی که در مرحله ی 152 باید ساخته شوند: رخت / تایر / خیر / خیار / تاخیر / تاریخ

مرحله ی 153ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 153: س / ن / ی / گ
کلماتی که در مرحله ی 153 باید ساخته شوند: سنگ / گیس / نگین / سنگین

مرحله ی 154ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 154: ن / الف / ر / ج
کلماتی که در مرحله ی 154 باید ساخته شوند: رنج / نان / جان / آرنج / نجار / نارنج

مرحله ی 155ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 155: م / ع / الف / و / ن
کلماتی که در مرحله ی 155 باید ساخته شوند: عمو / نوع / مانع / عمان / معنا / معاون

مرحله ی 156ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 156: الف / ذ / خ / ر / ش
کلماتی که در مرحله ی 156 باید ساخته شوند: شاخ / آذر / رخش / خراش / آذرخش

مرحله ی 157ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 157: ت / ب / ل / ی / غ
کلماتی که در مرحله ی 157 باید ساخته شوند: بغل / لغت / تیغ / بلیت / غیبت / تبلیغ

مرحله ی 158ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 158: ت / ح / ر / م / ی
کلماتی که در مرحله ی 158 باید ساخته شوند: تیم / رحم / حرم / حرمت / زحمت / حریم / تحریم

مرحله ی 159ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 159: ت / الف / ی / ر / ک
کلماتی که در مرحله ی 159 باید ساخته شوند: یکتا / کاری / کتری / تایر / کارت / کتیرا / تاریک

مرحله ی 160ام بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله 160: ف / الف / س / ر / ی
کلماتی که در مرحله ی 160 باید ساخته شوند: سیر / سفر / ساری / سفیر / فارس / افسر / فارسی

اشتراک:

نظرات بسته اند