تصاویری از موکب شهرداری در اربعین

1

موکب شهرداری در قالب کاروان خدام العترت با ۱۶۰ نفر شامل ۸۰ پاکبان، ۲۰ نیروی خدماتی، ۳۰ هنرمند و ۳۰ تن از نیروهای اداری و ستادی از روز پنج شنبه ۱۱ آبان در کربلا حاضر هستند.

تصاویری از موکب شهرداری در اربعین

تصاویری از موکب شهرداری در اربعین

تصاویری از موکب شهرداری در اربعین

تصاویری از موکب شهرداری در اربعین

تصاویری از موکب شهرداری در اربعین

تصاویری از موکب شهرداری در اربعین

تصاویری از موکب شهرداری در اربعین

تصاویری از موکب شهرداری در اربعین

تصاویری از موکب شهرداری در اربعین

تصاویری از موکب شهرداری در اربعین

تصاویری از موکب شهرداری در اربعین

تصاویری از موکب شهرداری در اربعین

تصاویری از موکب شهرداری در اربعین

تصاویری از موکب شهرداری در اربعین

تصاویری از موکب شهرداری در اربعین

تصاویری از موکب شهرداری در اربعین

تصاویری از موکب شهرداری در اربعین

تصاویری از موکب شهرداری در اربعین

تصاویری از موکب شهرداری در اربعین

تصاویری از موکب شهرداری در اربعین

تصاویری از موکب شهرداری در اربعین

تصاویری از موکب شهرداری در اربعین

تصاویری از موکب شهرداری در اربعین

تصاویری از موکب شهرداری در اربعین

تصاویری از موکب شهرداری در اربعین

تصاویری از موکب شهرداری در اربعین

تصاویری از موکب شهرداری در اربعین

تصاویری از موکب شهرداری در اربعین

تصاویری از موکب شهرداری در اربعین

تصاویری از موکب شهرداری در اربعین

اشتراک:

۱ دیدگاه