تاثیر گروه ها را جدی بگیرید

0

گروه ها تاثیر عمده ای بر اعضای خود دارند، برای مثال گروه ها، جاهایی هستند که بسیاری از افراد چگونگی انجام کارشان را به طور واقعی یاد میگیرند. مهارت های کاری و دانش اعضای گروه می تواند مبادله شود. در اثر این تبادل دانش، مسائل دشوار و منحصر به فرد حل می شوند و این دانش به ویژه برای افراد جدیدی که نیاز به پند و کم در کارشان دارند می تواند مفید باشد. نکته مهم دیگر اینکه نحوه ی رفتار گروه در محیط کار نیز به عنوان الگو برای آنان خواهد بود و اعضای یک گروه ، خود در ارائه کمک و بازخور عملکرد سریع عمل می کنند. این نوع حمایت به اعضای گروه در کسب شایستگی های کاری کمک می کند و حتی اعضای گروه میتوانند کمبودهای خود را در دوره ی توجیهی و آموزش رسمی سازمان جبران کنند.
اعضای گروه انتظارات خود را از عملکرد شغلی نیز به یکدیگر منتقل می کنند و در جریان آن بر نگرش ها و باور های یکدیگر درباره ی جنبه های گوناگون محیط کار اثر می گذارند. مهم این است که این تاثیر می تواند مثبت یا منفی باشد بدین معنی که تلاش زیاد در کار را مورد تشویق قرار دهد یا ندهد ، برای مثال یک کارمند جدید خیلی زود از همکاران خود می آموزد که سرپرست بداخلاق کیست؟ به چه افرادی می تواند اعتماد کند و به چه افرادی نباید اعتماد کند.دامنه ی این تاثیر حتی می تواند تا چگونگی احساس فرد نسبت به کار و سازمانش گسترش یابد. برای مثال یک همکار میتواند با دید مثبت از کار و محل کار خود یاد کند یا با دید منفی آن را مورد انتقاد قرار دهد. طبیعی است که مدیران انتظار دارند حتی الامکان این تاثیرات در گروه مثبت و در حمایت از هدفهای سازمانی باشد.
شاید مهمترین کارکرد گروه ها  ،توانشان در ارضای نیاز های اعضای خود باشد . گروه ها زمینه تعامل های اجتماعی و شکوفایی روابط متقابل شخصی را فراهم می آورند. گروه میتواند امنیت فردی را در شکل کمک مستقیم در کار یا توصیه فنی یا فراهم آوردن حمایت احساس در زمان بحران یا فشار کار فراهم آورد. گروه ها همچنین به اعضای خود هویت بخشیده و فرصت هایی را برای بروز استعداد های خود در کمک به فعالیت های گروهی ایجاد می کنند.
یک مدیر موفق میابست اطلاعات کافی در زمینه های مختلف داشته باشد که از جمله ی این زمینه ها شناخت افراد است که این کار از طریق خواند کتاب های روانشناسی و ارتباطات حاصل میشود. یک مدیر موفق میبایست از تمامی جوانب آگاهی داشته باشد، مخصوصا نیروی انسانی، چرا که این نیروی انسانی موجود در سازمان است که فعالیت های سازمان را بر دوش می کشد و در سمت و سوی اهداف سازمانی حرکت می کند.

اشتراک:

نظرات بسته اند