با این همه انگلیسی زبان، چرا مترجم؟

0

زبان انگلیسی را میتوان زبانی میانجی و یا حتی زبانی جهانی دانست، چرا که اکثر مردم جهان به این زبان سخن میگویند. اما شاید این سوال پیش آید که چرا هنوز هم مترجمانی برای برگرداندن زبان وجود دارد.

روش معمول این است که اگر متنی با زبان اصلی فردی نوشته شده باشد، ترجمه تخصصی متن به انگلیسی گامی اجباری است.

ویکی پیدیا اعلام کرده است که حدود 309-400 میلیون نفر زبان اولشان انگیلسی است و حدود 1.8 میلیارد نفر قادرند به این زبان صحبت کنند.

اما آنچه که انگلیسی زبان ها را از کسانی که به این زبان میتوانند سخن بگویند متمایز میکنند، بکارگیری این زبان است. آنچه که دلیل ابتدایی وجود مترجمان را تشکیل میدهد، اصلاح خطاهای بروز شده هنگام استفاده از اینن زبان است که برای رساندن هرچه بهتر مفاهیم مورد استفاده قرار میگیرد.

اشتراک:

نظرات بسته اند