جواب بازی آمیرزا مرحله ی 311 تا 320

0

برای مشاهده جواب های بازی آمیرزا برای 10 مرحله ی 311 تا 320 این بازی جذاب، می توانید در ادامه با ما همراه باشید.

مرحله ی 311 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 311: د، ر، س، ت، ی، الف
کلماتی که در مرحله ی 311 باید ساخته شوند: دست، دیس، ترد، ساری، دارت، درست، اسید، اسیر، تدریس، دستیار

مرحله ی 312 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 312: ب، ه، د، ر، ی، الف
کلماتی که در مرحله ی 312 باید ساخته شوند: دبی، هادی، دبیر، برده، باده، دایه، بدهی، دایره، ردیاب، بیدار، بهداری

مرحله ی 313 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 313: خ، و، ح، الف، ش، ل
کلماتی که در مرحله ی 313 باید ساخته شوند: لوح، شاخ، خال، خوش، حال، حلوا، لواش، خوشحال

مرحله ی 314 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 314: م، ر، ک، ب، الف، ت
کلماتی که در مرحله ی 314 باید ساخته شوند: رکاب، مکتب، ربات، تمبر، برکت، کتاب، مرکب، مبارک، مرکبات

مرحله ی 315 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 315: الف، ن، د، ش، ی، ه
کلماتی که در مرحله ی 315 باید ساخته شوند: نهاد، شیاد، دشنه، ناشی، هادی، دایه، شاهد، دانه، دانش، دهان، شهید، شانه، اینده، شاهین، ناهید، اندیشه

مرحله ی 316 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 316: خ، ک، و، الف، ر، ی
کلماتی که در مرحله ی 316 باید ساخته شوند: خوک، کویر، یاور، رویا، خاور، خیار، خوراک، خوراکی

مرحله ی 317 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 317: ب، و، س، ت، الف، ن
کلماتی که در مرحله ی 317 باید ساخته شوند: بوس، ستون، نوبت، تونس، بانو، توان، نبات، وانت، ستوان، بوستان

مرحله ی 318 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 318: ز، ن، ج، ی، ب، ل
کلماتی که در مرحله ی 318 باید ساخته شوند: لیز، جیب، زین، لنج، لنز، لجن، نجیب، زنبیل، زنجبیل

مرحله ی 319 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 319: ن، س، ک، الف، ف، ه
کلماتی که در مرحله ی 319 باید ساخته شوند: کفن، نفس، فکس، سکه، ساکن، کاسه، کافه، نسکافه

مرحله ی 320 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 320: ن، ش، الف، ت، س، ه
کلماتی که در مرحله ی 320 باید ساخته شوند: نشت، شته، نشات، نشست، شانه، تشنه، تنها، شانس، نشاسته

اشتراک:

نظرات بسته اند