بازنگری ISO 22000 در مدیریت صنایع غذایی

0

برای ISO 22000 متمرکز بر سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی در راستای انجام پذیرفتن پیش نویس استاندارد بین المللی DIS، بازنگری صورت گرفته است.

استاندارد تجدیدنظر شده شامل یک ساختار هسته ای جدید و همچنین عناصر کلیدی شناخته شده برای اطمینان از ایمنی مواد غذایی در هر مرحله از زنجیره ی غذایی است.

اصلاحیه ISO 22000 با هدف تقویت آخرین مسائل مربوط به ایمنی مواد غذایی مطابق با چشم انداز فعلی بخش صنایع غذایی تدوین شده است.

 

ایزو 22000

ایزو 22000

 

این یک فرآیند بسیار جامع است و گروه کاری که مسئولیت بررسی مجدد این استاندارد را برعهده داشتند، آن را در چندین سرفصل مفصل پوشش دادند. کارشناسان سه بار در سال 2016 میلادی جلساتی را تشکیل دادند و تمامی نظرات گرفته شده و مورد بازبینی قرار گرفت.

تمامی مفاهیم تجدید نظر شده در استاندارد به شیوه ی رایج گواهینامه های ایزو واضح و مختصر ارائه شده است. گفتنی ست که سازمان بین المللی ایزو گواهینامه ی ISO 22000 را در تمامی جنبه های زنجیره ی غذایی پیاده سازی می کند و الزامات این استاندارد همه ی پلکان را در برمی گیرد.

نسخه ی جدید ISO 22000 شامل تعدادی از تغییرات جزئی است که برای افزایش خوانایی و وضوح استاندارد و همچنین برخی از تغییرات اساسی که ساختاری بیشتری دارند، معرفی شده است.

تغییرات برجسته در ISO 22000

نسخه ی جدید ساختار جدید ISO (HLS) را به عنوان یک چهارچوب مشترک برای همه ی استانداردهای سیستم مدیریت تدوین کرده است. این ساختار مشترک باعث می شود که کسب و کارها در یک زمان خاص بیش از یک سیستم مدیریتی را در فرآیندهای خود ادغام کنند.

استاندارد تجدید نظر شده ی ایزو 22000 درک جدیدی از مفهوم ریسک ارائه می دهد. ریسک یک مفهوم حیاتی برای کسب و کارهای غذایی است و این استاندارد بین ریسک در سطح عملیاتی (از طریق روش کنترل نقاط بحرانی یا HACCP) و ریسک در سطح استراتژیک سیستم مدیریت (ریسک کسب و کار) تمایز قائل می شود.

استاندارد تجدیدنظر شده ی ISO 22000 تمایز بین  دو دوره برنامه ریزی انجام شده PDCA را روشن می کند.

استاندارد تجدید نظر شده ی ISO 22000 به تازگی منتشر شده است.

 

اشتراک:

نظرات بسته اند