استاندارد ISO 37001 ؛ مبارزه با رشوه خواری

0

رشوه و رشوه خواری در ادارات و موسسات آنقدر جدی است که سازمان استاندارد جهانی حتی برای این منظور نیز گواهینامه ایزو در نظر گرفته است.

استاندارد ISO 37001 در زمینه مدیریت ضد رشوه تعریف شده است تا به سازمان های کوچک و بزرگ در بخش های دولتی و خصوصی در کشورهای مختلف برای ممانعت از رشوه خواری کمک کرده و فرهنگ کسب و کار اخلاقی را ارتقا بخشد. آیا اخذ ایزو 37001 راهی برای نجات از دست رشوه بگیران خواهد بود؟

علیرغم قوانین ملی بی شمار و توافقات بین المللی صورت گرفته در مورد مبارزه بارشوه خواری همچنان پدیده شوم رشوه خواری در جوامع دیده می شود و بر پیکره و اقتصاد سایه افکنده است.

آمارها نشان می دهد در ایالات متحده آمریکا سالانه یک تریلیون دلار رشوه داده می شود. پدیده رشوه خواری درهیچکدام ازجوامع پسندیده نیست.

نظر به وارد آوردن ضربه های مخرب پدیده رشوه خواری برپیکر جوامع، سازمان استاندارد ایزو ISO بفکر تنظیم و تدوین استانداردی جهت مبارزه بارشوه خواری افتاده است. سازمان استاندارد ایزو ISO شماره ISO37001 را جهت سیستم مدیریت مبارزه بارشوه خواری درنظر گرفته است.

رشوه خواری

رشوه خواری

این استاندارد مقیاس ها و کنترل های ضد رشوه را تعیین کرده و شامل موارد زیر است:

• پذیرش و ایجاد ارتباط با خط مشی ضد رشوه و ضمانت در حوزه مسئولیت پذیری از سوی مدیران و سایر مسئولین مرتبط
• توجه به الزامات مرتیط با آموزش کارکنان
• ارزیابی های ریسک رشوه به صورت ادواری و اعمال کنترل های مالی برای کاهش ریسک رشوه
• اقدامات مرتبط با کارکنان به منظور پیشگیری از رشوه
• کسب اطمینان و کنترل امور مرتبط با هدایا، ضیافت ها، اهدای مالی و …
• اجرای کنترل های غیرمالی بر سایر فرایندها از قبیل خرید و بازرگانی
• تهیه مکانیزم های گزارش دهی محرمانه و تعیین فرایندی برای تحقیق و مقابله با موارد بالقوه رشوه خواری

اشتراک:

نظرات بسته اند