استاندارد BS 11000

0

ایجاد و بهره گیری از کسب و کار مشارکتی نه تنها چیزی از پتانسیل ها و عواید تجاری شما کم نمی کند، بلکه حتما به آن خواهد افزود.

استاندارد BS 11000 به شما این فرصت را می دهد تا با مهارت بیشتری در کسب و کارهای مشارکتی وارد شوید. و مطمئن شوید که از منابع مشترک، هزینه ها، فرصت ها و مخاطبین در تجاری مشارکتی به نحوی موثر بهره مند خواهید شد. ماهیت و اندازه ی کسب و کار شما هر آن قدر که باشد، استاندارد BS 11000 تجارت و روش تجاری شما را با تاثیرات بزرگ تری همراه می سازد.

استاندارد BS 11000

استاندارد BS 11000

استاندارد BS 1000 چیست؟

استاندارد BS 11000 به شما اجازه می دهد و این امکان را برایتان فراهم می سازد تا با موفقیت بیشتری در زمینه ی همکاری سازمانی مشارکتی وارد شوید. این استاندارد رویکردهای مختلفی را به شما نشان می دهند تا در مسیر آن ها کسب و کار مشارکتی را در بخش ها و اندازه های گوناگون با موفقیت جلو ببرید.

BS 11000 نشان می دهد که چگونه از خطاهای شناخته شده ارتباط ضعیف با تعیین نقش ها و مسئولیت ها و ایجاد مشارکت هایی که چیزی جز ارزش افزوده ی کسب و کار خود انجام نمی دهند، عبور کرده و به روش های موثر دست پیدا کنیم.

مزایای پیاده سازی استاندارد BS 11000

با پیاده سازی استاندارد BS 11000 به مزایای زیر دست خواهید یافت:

– با شرکای انتخابی خود به صورت مستمر و موفق همکاری خواهید کرد.

– یک پلت فرم بی طرفانه برای دریافت سود دوجانبه با شرکای تجاری ایجاد خواهید کرد.

– تعیین نقش و مسئولیت ها برای بهبود فرآیندهای تصمیم گیری

– تعیین سهم هزینه، خطرات، منابع و مسئولیت ها

– ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برای کارکنان

– ایجاد روابط بهتر که در نهایت منجر به موفقیت و سوددهی بیشتر خواهد شد.

اشتراک:

نظرات بسته اند