استاندارد ایزو 8601- فرمت تاریخ و زمان

0

ایزو 8601 چیست؟ اگر به دنبال خدمات آموزش ایزو باشید، در گروه استانداردهای ایزو به برخی از گواهینامه ها در حوزه ی فرمت های زبان ها، کشور ها و تاریخ و زمان برمی خورید.

استاندارد ایزو 8601 فرمت تاریخ و زمان را پوشش می دهد. ISO 8601 می تواند توسط هر کسی که می خواهد از یک روش استاندارد برای ارائه ی تاریخ و زمان استفاده کند، مورد کاربرد قرار بگیرد.

این کمک می کند تا ارتباطات بین المللی بدون سردرگمی و با قطع عدم قطعیت انجام پذیرفت.

استاندارد ایزو 8601 ISO 8601، تمامی روش های تثبیت و مکتوب کردن زمان و تاریخ را پوشش می دهد از جمله:

تاریخ، زمان روز، زمان جهانی هماهنگ شده (ساعت محلی UTC)، زمان محلی با تکیه بر UTC، تاریخ و زمان، فواصل زمانی و فواصل زمانی معین.

 

استاندارد ایزو 8601

استاندارد ایزو 8601

چگونه می توانیم ایزو 8601 را دریافت کنم؟

برای دریافت استاندارد ایزو 8601 شما می توانید به مشاور ایزو مراجعه کرده و از راهنمایی های دریافت ایزو 8601 بهره مند شوید.

مشاور ایزو مراحل دریافت استاندارد ISO 8601 را به شما گفته و در رسیدن به آن یاری تان خواهد داد.
ISO 8601 یک روش قابل قبول بین المللی برای نشان دادن تاریخ و زمان استفاده از اعداد است.

هنگامی که تاریخ با اعداد نمایان می شود، می توان آن ها را باه روش های مختلف تفسیر کرد. به عنوان مثال 12/05/01 می تواند به معنای 5ام ژانویه ی 2012 یا 1 ماه می 2012 باشد. در سطح فردی، این عدم قطعیت می تواند بسیار ناخوشایند باشد و در زمینه ی کسب و کار می توان بسیار گران تمام شود.

در سازماندهی جلسات، نوشتن قراردادها و خرید بلیط هواپیما می تواند بسیار دشوار باشد، زمانی که ثبت تاریخ و زمان به این شکل بدون پیروی از هر استانداردی باشد.

ایزو 8601 بر این عدم قطعیت با تعیین یک روش توافق شده ی بین المللی برای نشان دادن تاریخ، مقابله می کند:

YYYY-MM-DD

به عنوان مثال 27ام ماه سپتامبر سال 2012 به شکل 2012-09-27 معرفی شده است.

منبع: www.iso.org

اشتراک:

نظرات بسته اند