نقش استانداردهای بین المللی در اجرای تواقفنامه ی پاریس

0

پیاده سازی استانداردهای ایزو می تواند به عنوان ابزاری برای کمک به اجرای برنامه ی 2030 توسعه ی پایدار مورد استفاده قرار بگیرند. این پیام یک رویداد جانبی است که توسط سازمان ایزو و IAF (انجمن اعتباربخشی بین المللی) به عنوان بخشی از کنفرانس 23 کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد UNFCCC COP23 در بون آلمان برگزار می شود.

COP23 با هدف روشن ساختن چهارچوب های توانمندی ایجاد شده که توافقنامه ی پاریس را به طور کامل عملیاتی و پشتیبانی خواهد کرد. همین طور پشتیبانی لازم از سوی همه ی کشورها برای دستیابی به اهداف تغییر آب و هوا صورت خواهد گرفت. لازم به ذکر است که برای بسیاری از کشورها که موافقت نامه را تصویب کرده اند، زمان اجرای آن آغاز شده است.

حوادث ناشی از دگرگونی آب و هوا که اخیرا در جهان به وقوع پیوسته اند، نشان می دهد که چقدر ضروری است که در حال حاضر اقدام کنیم و اقدامات خاصی را برای حفاظت از سیاره و جامعه مان انجام دهیم. استانداردهای داوطلبانه بین المللی که با هماهنگی کارشناسان در سراسر جهان ایجاد شده است، راهکارهایی هستند که می توانند تاثیر مثبتی بر زندگی روزمره ما داشته باشند.

پیاده سازی استانداردهای ایزو در توافقنامه پاریس

پیاده سازی استانداردهای ایزو در توافقنامه پاریس

کریستوف ویتلیتز رئیس اجرایی DIN و عضو ایزو آلمان می گوید: حفاظت از محیط زیست و آب و هوا در طول سال ها به طور جامد در انحصار استانداردسازی آلمان متمرکز شده بود. اما سپس آن در سطح توافقات بین المللی مطرح شده و اکنون به عنوان عامل مهمی در تحققق اهداف پایدار سازمان ملل جای گرفته است.

پروژه های بتنی که در حال حاضر ما را به سمت جلو حرکت می دهند، عمدتا بر پیامدهای تغییرات اقلیمی تمرکز می کنند. این شامل افزایش آگاهی استانداردهای کمیته های استاندارد در مورد نیاز به انطباق با پیامدهای تغییرات آب و هوایی و نیاز به استاندارد سازی در حمایت از انطباق با تغییرات اقلیمی است. نمونه هایی از این شامل ارزیابی آسیب پذیری، تحلیل آسیب پذیری است که با تاثیر تغییرات اقلیمی در سازمان ها و همچنین موضوع تامین مالی اقلیمی، یعنی سرمایه گذاری و تامین مالی مربوط به تغییرات اقلیمی، مواجه است.

ایزو در حال توسعه استانداردهای جدید بین المللی برای کمک به بازیگران غیر دولتی در دستیابی به اهداف اقلیمی است که با توافقنامه پاریس مطابقت دارد. رویداد جانبی مشترک ISO-IAF نقش این استانداردهای جدید را برجسته خواهد کرد و همچنین یک رویکرد جهانی هماهنگ برای اعتباربخشی برای تسهیل پذیرش تایید بین اقتصادها، ایجاد اعتماد و تقویت حاکمیت و شفافیت در فعالیت های سازگاری آینده است.

این رویداد جانبی بر استانداردهای مشهور مانند ISO 14001 (مدیریت محیط زیست)، ISO 14065 (تأیید اعتبار سنجی و تایید گازهای گلخانه ای) و ISO 50001 (مدیریت انرژی) تمرکز خواهد کرد.

این نشان می دهد که چگونه مدیریت زیست محیطی و مدیریت انرژی و استانداردهای جدید چارچوب، طرفین و بازیگران غیر دولتی را در تسهیل اقدامات جهانی یا محلی در آب و هوا پشتیبانی می کنند.

استانداردهای ایزو که در حال حاضر در حال توسعه می باشند، همچون ISO 14090 در چارچوب سازگاری با تغییرات اقلیمی، ISO 14080 در چارچوب اقدامات اقلیمی و ISO 14097، که بر تأمین مالی اقلیمی متمرکز است.

نظارت بر تغییرات اقلیمی، اندازه گیری میزان انتشار گازهای گلخانه ای (GHG) و ترویج عملکرد خوب در مدیریت و طراحی محیط زیست، تنها برخی از راه هایی است که استانداردهای بین المللی ایزو به سازمان ها کمک می کند تا تغییرات آب و هوایی را به کنترل دربیاورند.

اشتراک:

نظرات بسته اند