جواب های آمیرزا، مرحله ی 261 تا 270

0

جواب های آمیرزا را تا مرحله ی 260 در اختیار کاربران خود قرار دادیم. اینک می توانید جواب های مرحله ی 261 تا 270 را در اینجا مشاهده کنید:

مرحله ی 261 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 261: د، ب، و، ی، ن، ر
کلماتی که در مرحله ی 261 باید ساخته شوند: بند، دبی، بدن، نوید، نیرو، درون، بندر، دبیر، نبرد، بیرون، دوربین

مرحله ی 262 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 262: الف، گ، ل، ن، س، ی
کلماتی که در مرحله ی 262 باید ساخته شوند: سنگ، گسل، گیس، سالن، انگل، سنگال، گیلاس، گیلان، انگلیس

مرحله ی 263 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 263: ن، ل، و، ر، ف، ی
کلماتی که در مرحله ی 263 باید ساخته شوند: فنر، فیل، لیف، ریل، نیرو، فرنی، فوری، نیلوفر

مرحله ی 264 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 264: ل، ز، گ، ن، و، ه
کلماتی که در مرحله ی 264 باید ساخته شوند: وزن، گلو، لنز، زنگ، گوزن، گونه، لوزه، وزنه، گزنه، زنگوله

مرحله ی 265 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 265: الف، ر، ی، ش، ب، م
کلماتی که در مرحله ی 265 باید ساخته شوند: بشر، امشب، مربا، امیر، مربی، شیار، مباشر، بیمار، ابریشم

مرحله ی 266 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 266: ک، ه، الف، س، ن، ل
کلماتی که در مرحله ی 266 باید ساخته شوند: لکه، سکه، کاسه، کلاس، کلاه، هلاک، ساکن، سالن، نهال، لانه، اسکله، کهنسال

مرحله ی 267 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 267: س، ر، و، ش، ت، ن
کلماتی که در مرحله ی 267 باید ساخته شوند: سوت، نشت، ستون، تونس، نشست، روشن، تنور، سنتور، سرنوشت

مرحله ی 268 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 268: چ، الف، ب، ه، ر
کلماتی که در مرحله ی 268 باید ساخته شوند: بچه، چاه، چرب، اچار، چهار، بهار، ارابه، چابهار

مرحله ی 269 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 269: خ، الف، س، ر، ت، ک
کلماتی که در مرحله ی 269 باید ساخته شوند: رخت، خرس، سرخ، سخت، ساخت، سرخک، کارت، ساکت، خاکستر

مرحله ی 270 بازی آمیرزا

حروف ارائه شده در مرحله ی 270: گ، ل، ب، و، د، ن
کلماتی که در مرحله ی 270 باید ساخته شوند: گود، گلو، لگد، بدن، بند، گنبد، بلند، بلندگو، گلوبند

اشتراک:

نظرات بسته اند