عمومی
0 مرمریت

دسته ای از سنگ های مرمریت هستند که آهکی اند. این نوع مرمریت ها همیشه لایه لایه اند و دارای…

1 342 343 344 345