نقاشی های خیابان شگفت انگیز

0

اگر در تاریخ هنر جستجو کنیم، نقاش های معروف و گمنام دنیا آثار بسیار زیبایی از خود جای گذاشته اند که ساعت ها می توانید به آن ها نگریسته و از ظرافت های موجود لذت ببرید.
اما در سال های اخیر نقاشی های خیابانی از رونق زیادی برخوردار شده اند و در کشورهای مختلف جهان هنرمندان چیره دستی را می بینیم که نقاشی های خیابانی بی نظیری خلق کرده اند. نقاشی های سه بعدی خیابانی بعضا دارای پیچیدگی های شگفت انگیزی هستند که حیرت بینندگان را برمی انگیزند.
به عنوان نمونه این بار به سراغ یک هنرمند و نقاش آلمانی می رویم که نقاشی هایی توهم زا رسم کرده و هنگامی که مقابل آن ها بایستیم احساس وارد شدن به حفره ای بی انتها را خواهیم داشت.

نقاشی های توهم زا

نقاشی های توهم زا

 

نقاشی های توهم زا

نقاشی های توهم زا

 

نقاشی های توهم زا

نقاشی های توهم زا

 

نقاشی های توهم زا

نقاشی های توهم زا

 

نقاشی های توهم زا

نقاشی های توهم زا

 

اشتراک:

نظرات بسته اند