معضل زیست محیطی ای به نام آلودگی خودروهای فرسوده

0

شاید ندانید اما خودرو فرسوده یکی از بزرگترین عامل های آلودگی های زیستی هوایی و همچنین بدتر کردن بیماری های تنفسی و قلبی است.

طی تحقیقاتی که در این زمینه در ایران انجام شده است، مشخص شده که آلودگی های هوایی باعث کم تر شدن عمر مردم تهران آن هم به میزان تقریبی 5 سال شده است! این موضوع حالا دیگر از حد مشکل گذشته است و تبدیل به یک بحران ملی شده است.

کارشناسی های انجام گرفته در این زمینه توانسته ثابت کند که در هر روز 4000 تن آلودگی بوسیله ی این خودروها وارد هوا می شود . با وجود این آمار چشمگیر مشخص نیست چرا فکری به حال این خودروها نمی شود.

alodegi_hava[1]

اشتراک:

نظرات بسته اند